Dyskusja:Żychlin

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

==

Współpraca regionalna[edytuj kod]

Obecnie gmina Żychlin uczestniczy - współdziałając ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego - w realizacji trzech programów z wykorzystaniem środków unijnych. Przystąpiono do rozbudowy istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej. Planowany jest remont i modernizacja dróg oraz podjęcie działań, których celem jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu kutnowskiego a tym samym Żychlina.

Jednym z najważniejszych problemów władz samorządowych Żychlina jest przeciwdziałanie skutkom bezrobocia. Spadek koniunktury w dominujących na obszarze gminy Żychlin branżach przemysłowych spowodował gwałtowny wzrost bezrobocia i pogorszenie sytuacji życiowej licznej grupy mieszkańców gminy. Aktualnie bezrobocie w gminie sięga około 23%. Od dwóch lat coraz więcej osób jest bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dlatego też za pierwszoplanowe zadanie uznaję tworzenie warunków do przeżycia tej niemalejącej grupy ludzi.

Przygotowana kadra pracownicza urzędu gminy realizuje zadania w kierunku opracowywania odpowiednich programów w celu pozyskiwania środków w ramach funduszy strukturalnych, liczymy na sektorowy program operacyjny – „Rozwój zasobami ludzkimi”, biorąc pod uwagę to, że w europejskiej polityce zatrudnienia nie przewiduje się robót publicznych jako instrumentu walki z bezrobociem. Jednym z ważniejszych działań podejmowanych przez gminę jest ułatwienie młodym i wykształconym ludziom podjęcia pracy na terenie gminy. Gmina otrzymała grant z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” i utworzyła Gminne Centrum Informacji, w którym absolwenci, osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz pracodawcy poszukujący wykwalifikowanej kadry mogą skorzystać z szerokiego dostępu do informacji ułatwiającej poruszanie się na lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym rynku pracy.

Plany na przyszłość[edytuj kod]

Stąd ważnymi zadaniami gminy na najbliższe lata są: rozwój przedsiębiorczości mający na celu tworzenie nowych miejsc pracy, rozbudowa i modernizacja sieci drogowej oraz budowa nowej kanalizacji sanitarnej z włączeniem do zmodernizowanej już oczyszczalni ścieków. Żychlińska wspólnota samorządowa dąży do stworzenia atrakcyjnych warunków do życia wspartego na solidnej i zróżnicowanej bazie gospodarczej, w zharmonizowanym ładzie przestrzennym oraz czystym i estetycznym środowisku. Samorząd gminy stwarza optymalne warunki do inwestowania poprzez obniżenie stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską w Żychlinie, stały rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, a także wysoki standard usług świadczonych przez Urząd Gminy. Realizacja strategii rozwoju gminy w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żychlin zapewnia kształtowanie racjonalnej i wieloletniej polityki inwestycyjnej gminy i wpływa na jej rozwój.

Powyższy fragment wyciąłem z artykułu Margoz 18:48, 23 lut 2006 (CET)

Przyroda[edytuj kod]

Tymczasowo tu wklejam. [Przyroda gminy Żychlin]

Na terenie gminy we wsiach Zagroby i Kaczkowizna znajduje się obszar IBA, Obszr Chronionego Krajobrazu i Natura 2000 "Dolina Słudwi i Przysowy"

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Słudwi_i_Przysowy

Na terenie gminy znajduje się także kompleks stawów przy Cukrowni Dobrzelin, na którym rokrocznie można spotkać wiele rzadkich ptaków min. bączki, wąsatki, siewnice, zimorodki, bataliony, rycyki, krwawodzioby, czaple białe itp.