Kazimierz Sochaniewicz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kazimierz Roman Sochaniewicz (ur. 28 lutego 1892 w Wieliczce, zm. 28 grudnia 1930 we Lwowie) – polski historyk, archiwista, heraldyk, nauczyciel, doktor filozofii.

Życie i działalność[edytuj | edytuj kod]

Urodził się w rodzinie lekarza weterynarii Teofila Mariana Sochaniewicza i Marii Józefy z d. Gulin. Ukończył czteroklasową szkołę ludową, potem III Gimnazjum Klasyczne im. Franciszka Józefa we Lwowie, gdzie w 1910 uzyskał świadectwo dojrzałości. Studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego, uzyskując w 1918 stopień naukowy doktora filozofii. Był uczniem Stanisława Zakrzewskiego i Ludwika Finkla. W latach 1910-1912 odbył praktykę archiwalną w archiwum książąt Sapiehów przy Ossolineum, pracował w bibliotece Wydziału Krajowego we Lwowie.

W czasie I wojny światowej był oficerem armii austro-węgierskiej, w 1917-18 służył w Generalnym Gubernatorstwie Lubelskim, w czasie wolnym od służby prowadził badania naukowe na Zamojszczyźnie, gdzie stacjonował.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę był w latach 1919-1921 zatrudniony w Wydziale Archiwów Państwowych w Warszawie, w dziale Polskiego Archiwum Wojennego i Archiwum Skarbowym. W 1921 powrócił do Lwowa, pracował jako profesor historii i geografii w Prywatnym Gimnazjum Realnym im. Henryka Jordana.

W 1924 brał udział jako ekspert w pracach Polskiej Państwowej Komisji Rewindykacyjnej w Moskwie, zajmującej się wyszukiwaniem i rewindykacją archiwów, bibliotek i zbiorów kultury wywiezionych z Polski przez władze carskie w okresie zaborów, w szczególności w ramach represji popowstaniowych i w czasie ewakuacji majątku podczas odwrotu armii rosyjskiej z Królestwa Polskiego w 1915 roku. Rewindykacja majątku była prowadzona na podstawie postanowień traktatu pokojowego między Polską a Rosją i Ukrainą sowiecką, przewidujących pełny zwrot zagrabionego majątku. Władze sowieckie prowadziły obstrukcję, starając się nie dopuścić do wykonania tych postanowień traktatu pokojowego, lub zrealizować je w minimalnym zakresie.W ramach posunięć zmierzających do uniemożliwienia realizacji postanowień rewindykacyjnych OGPU aresztowało niektórych polskich członków komisji rewindykacyjnej, nie zważając na ich status. Aresztowany został ks. Bronisław Ussas, kierownik delegatury komisji w Leningradzie i Kazimierz Sochaniewicz, który był więziony dłuższy czas na Butyrkach w Moskwie.

Po uwolnieniu w 1925 powrócił do Lwowa, gdzie do 1929 pracował w VI Państwowym Gimnazjum im. Stanisława Staszica. Wiosną 1929 wziął udział w konkursie na kierowanie Archiwum Miejskim w Toruniu i uporządkowanie go. Konkurs wygrał i po uzyskaniu od kuratora Okręgu Szkolnego Lwowskiego Mariana Pytlakowskiego bezpłatnego urlopu na okres do 31 sierpnia 1931 objął w październiku 1929 kierownictwo Archiwum Miejskiego w Toruniu. Jednocześnie uczył historii w I Gimnazjum Męskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zmarł we Lwowie 28 grudnia 1930. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim. Odznaczony Krzyżem Obrony Lwowa.

Jego żoną (od 1926) była Zofia Helena ze Szczurkiewiczów, mieli syna Lesława Teofila Juliana.

Zainteresowania naukowe, funkcje społeczne[edytuj | edytuj kod]

Jego zainteresowania naukowe i prace dotyczyły: etnografii, dziejów ziem południowo-wschodnich Rzeczypospolitej, historii Zamościa, dydaktyki nauczania historii, metrologii (dziejów miar i wag w Polsce), heraldyki i genealogii, archiwistyki i historii prawa polskiego. Autor ponad 120 publikacji naukowych zamieszczonych w wydawnictwach zwartych, czasopismach, rocznikach i księgach pamiątkowych.

8 marca 1925 został wybrany sekretarzem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie[1]. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie, Towarzystwa Przyjaciół Zamościa, Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu i Tymczasowego Komitetu dla Stworzenia Muzeum Pomorskiego w Toruniu. Członek Zarządu Towarzystwa Naukowego w Toruniu, prezes Związku Zawodowego Nauczycieli Szkół Średnich we Lwowie. Współpracownik Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Upamiętnienie[edytuj | edytuj kod]

Jego imię nosi ulica w Zamościu.

Prace[edytuj | edytuj kod]

Artykuły:

 • Autokefalja Kościoła Wschodniego w Polsce // Drogi Polskie. – 1922, nr 1, s. 9-33.
 • Baszta prochowa we Lwowie // Ziemia Lubelska. – 1922, nr 253 (16.09), s. 5, nr 261 (24.09), s. 5, Toż: Gazeta Lwowska. – 1922, nr 192
 • Beitrage zur Kentnis von Dante im Mittelaterlichen Polen // Eos. – 1932-1933, t. 34, s. 193-194
 • Bolesław Podczaszyński i jego zbiory // Kronika Powszechna. -1913, nr 18, s. 300-302
 • Cech rzeźnicko-piekarski w Janowie Lubelskim w XVIII w. // Pamiętnik Lubelski 1927-1930, t. 1, s. 170-183
 • Cele i zadania komisji nauczania historji oddziału lwowskiego Zw. Zaw. Nauczycieli szkół średnich // Wiadomości Nauczycielskie 1926, t. 1, s. 3-5
 • [Dwudziestolecie] 20-lecie Towarzystwa heraldycznego we Lwowie // Zapiski Numizmatyczne 1925, nr 3, s. 80
 • Dzieje Zamościa w dobie przed lokacją na prawie niemieckim: (1450-1580) // Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. – 1922, t. 1, z. 4, s. 11-22, Toż: Sprawozdanie TN Warszawa Wydział II. – 1925 (druk) 1927 s. 28-29
 • Dziesięciolecie Muzeum Szkolnego [we Lwowie] // Kronika Powszechna. – 1913, nr 46, s. 767-768
 • Echa dziejów polskich w klasztorze św. Katarzyny na górze Synajskiej // Kwartalnik Historyczny – organ Towarzystwa Historycznego. – 1931, t. 45, nr 1, s. 76-78
 • Geneza herbu miasta Zamościa // Przewodnik Naukowy i Literacki 1920, nr 7, s. 624-638, Toż: Kronika Powiatu Zamojskiego. – 1918, nr 12, s. 83-84; Narodziny Zamościa w pracach Kazimierza Sochaniewicza / oprac., wstępem i bibliogr. opatrzył Kazimierz Kowalczyk; Archiwum Państwowe w Zamościu. -Zamość: Archiwum Państwowe, 2007, – S. 71-81
 • Gimnazjum w Brzuchowicach (pod Lwowem) // Przegląd Pedagogiczny – 1922, nr 28, s. 4-7, Toż: Ziemia Lubelska, nr 216, s. 3
 • Godło miasta Zamościa, przyczynek do kultu św. Tomasza w Polsce i genezy godeł miejskich w ogóle // Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie – 1926, t. 6, z.s. 63-63
 • Itinerarjum Króla Polski Aleksandra (29 listopada 1501 – 19 sierpnia 1505) // Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. – 1922, nr 5, s. 5
 • Jeszcze w sprawie kultu św. Tomasza Ap. w Zamościu // Kronika Powiatu Zamojskiego. – 1918, nr 13, s. 4-5
 • Józef Piłsudski jaki historyk. Próba charakterystyki // Gazeta Lwowska. – 1928, nr 139¬142
 • Karnawał w Zamościu 1588 // Teka Zamojska. – 1919, nr 1, s. 13
 • Katalog Generalny średniowiecznych rękopisów greckich i łacińskich polskiego pochodzenia [sprawozdanie] // Kwartalnik Klasyczny. – 1929, t. 63, s. 443-444, Toż: Eos [Supplem.]. – 1930, s. 90-101
 • Kilka uwag o historyku Torunia Jakubie Henryku Zernecke (1672-1741) //Mestwin -nr 12, s. 1-2
 • Kollokwja, Zjazdy, Wiece, Zjazdy Generalne, sejmiki (sejmiki ziemskie, partykularne, generalne) sejmy (walne). W epoce Piastowskiej i Jagiellońskiej // W: Wierzbowski, T.: Vademecum. – Lwów, 1926. – Wyd. 2, s. 192-204
 • Kołłątaj, jako pierwszy metodyk etnografii: uwagi i przyczynki // Kwartalnik Etnograficzny Lud. – 1912, t. 18, s. 122-132
 • Krakowskie Towarzystwo Numizmatyczno-Archeologiczne w ostatnim pięcioleciu (1921¬-1926) // Zapiski Numizmatyczne. – 1926, nr 3-4, s. 65-67
 • Krótki rys dziejów Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego [we Lwowie] ze szczegółowym uwzględnieniem lat 1918-1928 // W: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum we Lwowie za rok 1927/28
 • Kult przeszłości w wychowaniu obywatelskim dorosłych // Polska Oświata Pozaszkolna. nr 1, s. 132-146, 205-212, 263-270
 • Kult tradycji lokalnej jako podstawa wychowania obywatelskiego we współczesnym państwie austriackim // Polska Oświata Pozaszkolna. – 1925, nr 3, s. 141-147
 • Kultura klasyczna a nauczanie historji w gimnazjum // Kwartalnik Klasyczny. – 1928, t. nr 3, s. 275-286
 • Les spolationes commis par les Russes en Pologne de 1772 a 1918 // L’est Polonais. – Varsovie. – 1921, nr 1-16 Rec.: Kleczkowski, P. // La Pologne (Paris). – 1921, nr 23
 • Materjały do dziejów stosunków kościelnych na ziemi chełmskiej // Wschód Polski. -1923, s. 127
 • Materjały do historji wojen i wojskowości w zbiorach Archiwum Miasta Torunia /Kazimierz Sochaniewicz, H. Piskorska // „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 1930, t. 3, nr 1-2, s. 270-284.
 • Metryki Kolegiaty Zamojskiej [Archiwum Kolegiaty Zamojskiej. Księgi metryczne sięgające 1658 r. // Kronika Powiatu Zamojskiego. – 1918, nr 3-4, s. 39-40
 • Miary i ceny produktów rolnych na Podolu w XVI w. // Lud – 1929, t. 28, s. 145-166
 • Miary roli na Podhalu w ubiegłych wiekach// Lud – 1926, t. 25, s. 19-37
 • Miscellanea archiwalne do dziejów Zamościa // Teka Zamojska – 1919, nr 3, s. 47-48 (Publikacja dwóch mandatów królewskich: Władysław IV z 1646 i Jana Kazimierza z 1649 r.)
 • Miscellanea archiwalne do dziejów Zamościa: najstarszy przywilej dla Ormian zamojskich z roku 1585 [rękopisy] // Teka Zamojska. – 1920, nr 2, s. 31-32
 • Miscellanea archiwalne do dziejów Zamościa: najstarszy wilkisz m. Zamościa // Teka Zamojska. – 1919, nr 5, s. 80
 • Miscellanea archiwalne do dziejów Zamościa: Przywilej Zygmunta III z r.1588 dla miasta Zamościa // Teka Zamojska. – 1920, nr 3, s. 47-48
 • Miscellanea archiwalne do dziejów Zamościa: Przywilej Zygmunta III z r.1613, zastrzegający prawo arendowania czopowego i opłat państwowych w powiecie krasnostawskim mieszczanom zamojskim z wyłączeniem Żydów // Teka Zamojska. – 1920, nr 8, s. 127-128
 • Miscellanea archiwalne do dziejów Zamościa: Zaprzysiężenie zeznania burmistrza, co do stanu liczebnego domów i mieszkańców Zamościa w r. 1654 i 1655 [rękopisy] // Teka Zamojska. – 1920, nr 5, s. 79-80
 • Monety, bite w czasie oblężeń Zamościa (Zapiski naukowe) // Kronika Powiatu Zamojskiego. – 1918, nr 10, s. 42
 • Monografia miasta Torunia // Wiadomości Historyczne: dodatek do Kwartalnika Historycznego. – 1930, t. 44, nr 3, s. 294-295
 • Muzeum 1885-1925 // Muzeum, dod. nr 15, s. 34-140
 • Na marginesie odmian herbu Zamościa // Kronika Powiatu Zamojskiego. – 1918, nr 21 s. 18-19
 • Na marginesie „Pana Tadeusza”. Pojęcia agronomiczno- miernicze u Adama Mickiewicza // Ruch Literacki (Warszawa). – 1927, nr 6, s. 163-169
 • Na marginesie „sporu o Kusego i Sokoła” w „Panu Tadeuszu”. (Uwaga na temat prawa łowieckiego) // Pamiętnik Literacki (Lwów). – 1927, z. 3-4, s. 412-417
 • Najdawniejsza organizacja Samorządu w Zamościu // Kronika Powiatu Zamojskiego. – nr 20 s. 2-3; nr 23-24, s. 41-43
 • Najdawniejsze dyplomy Witolda W. Ks. Litewskiego: (Przyczynek do dyplomatyki litewskiej) // Ateneum Wileńskie – 1925/1926, t. 10-11, s. 374-386, Toż: [sprawozdanie] // Kwartalnik Historyczny. – 1925, s. 672
 • Najstarsze herby miasta Torunia // Słowo Pomorskie. – 1930, nr 115, s. 4
 • Nauka polska a Wschód // Wschód Polski. – 1920, nr 5
 • Nauki pomocnicze historii na IV Zjeździe Historyków Polskich w Poznaniu // Zapiski Numizmatyczne – 1925, t. 6, s. 103-104
 • Nieco o Technicznym wyposażeniu podręczników szkolnych // Przewodnik Bibljograficzny 1925, nr 4, s. 299-300
 • Nowe czasopismo numizmatyczne // Kwartalnik Historyczny. – 1925, s. 413-414
 • O herbie miasta Zamościa // Kronika Powiatu Zamojskiego. – 1918, nr 12, s. 7
 • O kilku postulatach bizantyjskich w Polsce [sprawozdanie] // Kwartalnik Klasyczny 1929, z. 4, s. 441-445
 • O kolebce rodu Zamojskich i Piwach – Prawdzikach na Rusi // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. – 1920, t. 5, s. 58-76, Toż.: Narodziny Zamościa w pracach Kazimierza Sochaniewicza / oprac., wstępem i bibliogr. opatrzył Kazimierz Kowalczyk; Archiwum Państwowe w Zamościu. – Zamość: Archiwum Państwowe, 2007. – S. 25-44
 • O najdawniejszej pieczęci miasta Torunia // Miesięcznik Heraldyczny 1930, nr 8, s. 158-160, Toż: Mestwin, R. 5-6, nr 14, s. 1-2
 • O potrzebie systematycznego wydawnictwa materjałów do historii procesów o czary w Polsce: referat wygłoszony na XII Zjeździe Lekarzy i Przyrodników w Warszawie // Lud. – 1925, t. 24, s. 165-169
 • O przyszłego nauczyciela historji w szkole średniej // Ogniwo. – 1927, t. 7, s. 18
 • O przeszłości Zamościa // Nowiny Zamojskie. – 1918, nr 1, s. 4-5, Toż: Narodziny Zamościa w pracach Kazimierza Sochaniewicza / oprac., wstępem i bibliogr. opatrzył Kazimierz Kowalczyk; Archiwum Państwowe w Zamościu. – Zamość: Archiwum Państwowe, 2007. – S. 23-24
 • O stanowisko historji starożytnej w szkole średniej // Kwartalnik Klasyczny. – 1927, t. 1, s. 356-358.
 • O utrwaleniu charakteru polskiego okolic Lwowa // Ziemia Lubelska. – 1922, nr 217, s. 352-358
 • Obchód 10-lecia odzyskania Pomorza w Toruniu // W: Księga Pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza / Pomorski Związek Oficerów Rezerwy. – 1930, s. 87-93
 • Oblężenie Zamościa w r. 1706 // Gazeta Lwowska 1922
 • Ofenzywa wielkanocna pod Lwowem // Wiarus. – 1919, z. 29-30
 • Państwowe archiwum prasowe //Przewodnik Administracji Polskiej. – 1919/1920, nr 4¬ s. 26-31
 • Pieczęć Kiejstuta w zbiorze sfragistycznym miasta Torunia // Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne. – 1929 [druk 1930], t. 12, s. 92-94
 • Pierwociny staropolskiego miernictwa // Przyroda i Technika 1929, t. 8, s. 267-277
 • Pierwszy powszechny konkurs ras w Londynie w lipcu 1911 // Kwartalnik etnograficzny Lud. – 1912, t. 18, s. 239-240
 • Prace i zasługi ś. p. Henryka Wiercińskiego // Przegląd Lubelsko-Kresowy. – 1925, nr 2,s. 1-5
 • Prawo chełmińskie // Mestwin. – 1930, nr13, s. 7-8
 • Problemy badań nad herbami (miast) w Polsce [sprawozdanie] // Kwartalnik Historyczny. – 1919, t. 33, s. 220
 • Prof. Ludwik Finkel. Z powodu uroczystości wręczenia złotego medalu // Dziennik Lwowski. – 1926, nr 108, s. 109
 • Profesorowi Romerowi w hołdzie [wydanie księgi zbiorowej „Pokłosie Geograficzne] //
 • Przegląd Wydawnictw Książnicy Polskiej Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. – 1925, nr 4, s. 61-66
 • Przyczynek do czarów na Żmudzi w XVII wieku // Lud. – 1922, t. 50, s. 125-135
 • Przyczynek do rozwoju herbu XX książąt Zbarazkich // Miesięcznik Heraldyczny. – 1914, nr 5-6, s. 118-120
 • Przywilej Trybunału Zamojskiego z r. 1604, [w:] Szymon Szymonowic i jego czasy. Rozprawy i studia / pod red. Stanisława Łempickiego Zamość: nakł. Komitetu Obchodu 300-nej Rocznicy Zgonu Szymona Szymonowica, 1929, s. 299-314, Toż: Narodziny Zamościa w pracach Kazimierza Sochaniewicza /oprac., wstępem i bibliogr. opatrzył Kazimierz Kowalczyk; Archiwum Państwowe w Zamościu. – Zamość 2007 Archiwum Państwowe – S. 107-113
 • Przywileje miasta Tomaszowa // Teka Zamojska. – 1920, nr 9-10, s. 149-156; 1921, nr 1-2, s. 24-28; nr 3-4, s. 62-64; nr 5-6, s. 94-96; nr 7-8, s. 114-128; nr 9-10, s. 149-156
 • Regesta przywilejów miasta Zamościa z lat 1580, [w:] Szymon Szymonowic i jego czasy. Rozprawy i studia / pod red. Stanisława Łempickiego. – Zamość: nakł. Komitetu Obchodu 300-nej Rocznicy Zgonu Szymona Szymonowica, 1929, s. 275-298
 • Rewindykowana księga ławnicza Torunia // Tygodnik Toruński. – 1925, nr 4-5, s. 3-4.
 • Rękopisy czeskie w kolekcji Załuskich // Przewodnik Bibliograficzny – 1925, nr 6, s. 265-267
 • Rola ś.p. M. Dubieckiego w powstaniu styczniowym // Dziennik Lwowski – 1927, nr 38-38, 41
 • Rozwody na Rusi Halickiej w XV i XVI wieku // Pamiętnik Historyczno-Prawny. – 1929, t. 7, z. 3, 64 s.
 • Sarniccy i zbiór w Mokrem Lipiu na Chełmszczyźnie // Reformacja w Polsce – 1924, nr 9-10, s.

117-125

 • Sitańscy h. Nałęcz na pograniczu chełmsko – bełzkim w XV i XVI w. // Rocznik Towarzystwa Heraldycznego. – 1923, t. 6, s. 146-147, Toż: Narodziny Zamościa w pracach Kazimierza Sochaniewicza / oprac., wstępem i bibliogr. opatrzył Kazimierz Kowalczyk; Archiwum Państwowe w Zamościu. – Zamość: Archiwum Państwowe, 2007. – S. 45-58
 • Słownik biograficzny pisarzy polsko-łacińskich [sprawozdanie] // Kwartalnik Klasyczny – 1929,t. 3, s. 441-442
 • Sprawa rekonstrukcji średniowiecznych bibliotek polskich [sprawozdanie] // Kwartalnik Klasyczny. – 1929, Ł 3, s. 442-443
 • Sprawa rewindykacji archiwów i mienia kulturalnego Polski od Rosji // Wschód Polski. – 1921, nr 6-7, s. 238-260; nr 8-9, s. 361-382; nr 10–12, s. 531-561 (dokończenie)
 • Sprawozdanie z działalności komisji planów i nauczania historji zw. zaw. naucz. pol. szkół średnich (Oddział Lwów) w r. 1925/1926 // Wiadomości Nauczycielskie. – 1926, nr 15, s. 4-5
 • Stan, organizacja i postulaty badań nad historją ziem południowo-ruskich // W: „IV Zjazd Historyków Polskich w Poznaniu 1925”. – Poznań, 1925, s. 1-12
 • Stosunki narodowościowo-wyznaniowe w dyecezyi podlaskiej w r[oku] 1863 // Lud. – 1918 z. 3-4, s. 271-292
 • Studia nad rozsiedleniem szlachty w ziemi chełmskiej // Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie
 • Ś.p. Bronisław Chlebowski [badacz dziejów literatury polskiej] // Kronika Powiatu Zamojskiego. – 1918, nr 1-2, s. 19-20
 • Ś. P. Grzegorz Smulski (1844-1911). Bibliografia // Kwartalnik etnograficzny Lud. – 1911, t. 17, s. 277-287 (Kronika Etnograficzna)
 • Ś.p. Zygmunt Luba Radzimiński: zm. 12 października 1928 r. Bibliografia // Wiadomości Historyczne: dodatek do Kwartalnika Historycznego. – 1929, t. 43, nr 2, s. 182-192, Toż: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. – 1928-1929, t. 9, s. 301-318
 • Św. Tomasz Apostoł, patron Zamościa // Kronika Powiatu Zamojskiego. – 1918, nr 12, s. 74
 • Ślad, półśledzie, kwarta i kęs roli: ze studiów nad miarami roli w Wielkopolsce w XVI i XVII w. // Roczniki Historyczne – 1929, t. 5, nr 1, s. 90-102, Toż: Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 1927, nr 1, s. 40-41
 • Tablice metrologiczno – numizmatyczne // W: Wierzchowski, T.: Vademecum. Podręcznik dla studiów archiwalnych. – Lwów; Warszawa, 1926, s. 214-216
 • Terminologia czerwonoruskich miar nasypowych (zbożowych) w XV i XVI w. // Zapiski Numizmatyczne. – Lwów, 1925, nr 2, s. 39-42; nr 3, s. 67-71 Rec.: A.F. // Lud. – 1925, t. 24, s. 188
 • Terminologia czerwonoruskich miar nasypnych (zbożowych) w XV i XVI w. (dokończenie) // Zapiski Numizmatyczne. – 1925, nr 3, s. 67-71
 • Tomaszów Ordynacki: monografia historyczna // Teka Zamojska. – 1921, nr 5-6, s. 65-80
 • Towarzystwo Heraldyczne we Lwowie // Kwartalnik Historyczny. – 1925, Ł 39, s. 399-402, Toż.: Zapiski Numizmatyczne. – 1925, nr 2, s. 54
 • Traktat w Sevres // Drogi Polskie. – 1922, nr 3, s. 175-182
 • Treść Zapisków Numizmatycznych oraz Pieniądza papierowego ilustrowanego zestawił dodatku kwartalnego do Zapisków Numizmatycznych za rok 1926 zestawił... // Zapiski Numizmatyczne. – 1926, t. 2, s. 2
 • Trybun Ziemi Chełmskiej Henryk Wierciński // Kronika Powiatu Zamojskiego. – 1918, nr 15, s. 34-38
 • Trybunał Zamojski: studjum z dziejów dawnego prawa sądowego polskiego // W: Szymon Szymonowic i jego czasy: rozprawy i studia / pod red. Stanisława Łempickiego. – Zamość: Komitet Obchodu 300-nej Rocznicy zgonu Szymona Szymonowica, 1929. – S. 275-282, Toż: Narodziny Zamościa w pracach Kazimierza Sochaniewicza /oprac., wstępem i bibliogr. opatrzył Kazimierz Kowalczyk Państwowe w Zamościu. – Zamość: Archiwum Państwowe, 2007. – S. 89-106
 • Urzędnicy województwa bełskiego do połowy XVI w. / oprac. Kazimierz Sochaniewicz; przy współudziale Adama Wolffa // Miesięcznik Heraldyczny. – 1931, nr 1, s. 7-8
 • Uwagi o tzw. Modlitewniku Władysława Warneńczyka [sprawozdanie] // Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie. – 1928, t. 8, s. 67
 • W sprawie heraldyki ruskiej i badań nad rozsiedleniem szlachty na ziemiach ruskich // W: Pamiętnik IV Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925. Lwów 1925, s. 10
 • W sprawie inwentaryzacji kolegiaty zamojskiej [archiwum] // Kronika Powiatu Zamojskiego. – 1918, nr 10, s. 55
 • W sprawie statuy św. Florjana // Kronika Powiatu Zamojskiego. – 1918, nr 10, s. 55
 • W sprawie zwyczaju tatuowania (na ziemiach polskich) // Lud. – 1927, t. 26, s. 77-80
 • Wstęp historyczny // W: Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego / red. Ignacy Czuma – 1932, t. 1, s. 3-28
 • Wydawnictwo Pomników dziejowych m. Torunia // Wiadomości Historyczne: dodatek do Kwartalnika Historycznego. – 1930, t. 44, nr 3, s. 293-294
 • Wzrost biskupstwa chełmskiego do połowy XVI w. // Wschód Polski. – 1921, s. 135-142
 • Z dziejów elementarnego nauczania geografii w byłym zaborze austriackim // Przegląd Wydawnictw Książnicy Atlas. – 1925, nr 8, s. 165-169 Rec.: Skoczek, J.: Prace o nauczaniu geografii w Polsce // Minerwa Polska. – 1927, nr 3, s. 295-297
 • Z dziejów rybitwów polskich [Z powodu wystawy rybackiej we Lwowie] // Kronika Powszechna. – 1912, nr 42, s. 270-271
 • Z pożółkniętych papierów (Losy imćpana Albrychta Sawickiego) // Kronika Powszechna. – 1913, nr 41, s. 676-677
 • Z żałobnej karty. Ś. P Adolf Strzelecki. Bibliografia // Lud. – 912, t. 18, s. 236-239 (Kronika Etnograficzna)
 • Z dziejów archiwum głównego // Kwartalnik Historyczny. – 1922, s. 279
 • Z dziejów rybitwów polskich // Kronika Powszechna. – 1912, nr 42, s. 270-271
 • Z dziejów szkolnictwa średniego w byłych zaborach: rosyjskim i pruskim [przegląd prac] // Minerwa Polska. – 1927, z. 4, s. 421-427
 • Z zagadnień metrologicznych ziem czerwonoruskich // Kwartalnik Historyczny. – 1925, s. 671-672
 • Zagadnienia ludoznawcze w szkole średniej // Dziennik Lwowski. – 1927 (28. 03)
 • Zagadnienia polityki państwowej polityki w ziemi Chełmskiej i w województwie bełskiem w XIV-tym i XV-tym wieku. Cz. 1 // Rocznik Towarzystwa Heraldycznego. – 1924-1925, t. 7, s. 194-195
 • Zagadnienia regionalne Zamojszczyzny // W: Pamiętnik Zjazdu Naukowego im. Szymona Szymonowica w Zamościu z września 1929. – Zamość: Koło Miłośników Książki, 1930, s. 49-57
 • Zaginione dokumenty Witolda W. Ks. Litewskiego dla Cebrowskich h. Hołobok // Ateneum Wileńskie. – 1927, z. 12, s. 208-213
 • Zainteresowanie się numizmatyką grecką u nas // Kwartalnik Klasyczny. – 1928 s. 343
 • Zapomniane skarby [Apel w sprawie ratowania archiwów kościelnych] // Kronika Powszechna. – 1913, nr 10, s. 171-172
 • Zamościana: (Notatki o rękopisach do dziejów Zamościa) // Teka Zamojska. – 1920, nr 2, s. 31-32; nr 3, s. 47-48; nr 5, s. 79-80; nr 8, s. 127-128
 • Zamościana: (Notatki o rękopisach do dziejów Zamościa). Materiał archiwalny do dziejów monet bitych w czasie oblężenia Zamościa w roku 1813 // Teka Zamojska. – 1921, nr 7 s. 110-112
 • Zamościana: (Notatki o rękopisach do dziejów Zamościa). Zapiski x Stanisława Rutowskiego, kanonika kolegiaty Zamojskiej z r. 1920 : Zamościania (notatki o rękopisach do dziejów Zamościa) // Teka Zamojska. – 1920, nr 1, s. 15-16
 • Zamościana w archiwum państwowym i uniwersyteckim we Lwowie // Teka Zamojska. – 1920, nr 6, s. 94-96
 • Zamość jako twierdza kresowa // Kronika Powiatu Zamojskiego. – 1918, nr 1-2, s. 7-8
 • Zasługi ś.p. Stanisława Sobińskiego na polu dydaktyki historycznej // Minerwa Polska 1926, nr 1, s. 58-64
 • Zbiory Bolesława Orzechowicza we Lwowie // Ziemia Lubelska. – 1922, nr 233, s. 4
 • Ze studiów nad rozsiedleniem szlachty w Ziemi chełmskiej. Smokowie – Ślepowrony w XV i XVI wieku na Chełmszczyźnie, przybysze z Mazowsza // Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”. – 1924, t. 7, s. 175-196.
 • Ze studiów nad staropolskimi miarami roli [komunikat]; Zaginione dokumenty Witolda W. Ks. Litewskiego dla Cebrowskich[komunikat] // Kwartalnik Historyczny. – 1927 t. 41, s. 721-722
 • Zgon zasłużonego badacza dziejów miast polskich [Jana Ptaśnika] // Mestwin. – 1930, nr 13, s. 7-8
 • Zwrot archiwów i mienia kulturalnego Polsce przez Rosję // Gazeta Lwowska. – 1922, nr 184-190, 192
 • Zwyczaj piętnowania koni w Polsce w XV i XVI w. // Przegląd Weterynaryjny – 1914

Wydawnictwa zwarte

 • Bolesław Chrobry / Kazimierz Sochaniewicz. – Lwów: Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1926; Lwów: Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1926. – 91 s., 1 k. tabl.: il.; 18 cm (Nasza Biblioteka; nr 7) Rec.: Anonim. // Wiadomości Nauczycielskie. – 1926, nr 2, Fijałek, J. // Nowa Polonia Sacra. – 1929, s. 233-234, Widajewicz, J. // Kurier Poznański. – 1926, nr 144, s. 7
 • Cech rzeźnicko-piekarski w Janowie Lubelskim w XVIII w. – Lublin: Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1929. 14, s.; 20 cm. Odbitka: Pamiętnik Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. T. 1.
 • Czterdziestolecie „Muzeum” 1885-1825. Quadraginta annorum „Musaei” sollemnia. – Lwów, Warszawa; Książnica Atlas. – 1925, s. 143, Toż: Muzeum 1885-1925 // Muzeum. Dod. 15, s. 34-140 Rec. Lambda. // Wiadomości Nauczycielskie. – 1926, nr 7; Skoczek, J.: Prace w czterdziestoletni jubileusz czasopisma „Muzeum” (1885-1925) // Minerwa Polska. – 1927, nr 3, s. 298-299
 • Dzieje Zamościa w dobie przed lokacją na prawie niemieckim: (1450-1580). – Warszawa: nakł. Tow. Nauk. Warszawskiego i Gebethnera i Wolffa, 1921. – 14 s.; 24 cm. Odbitka: Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. T. 1 z. 4, 2, Toż: Narodziny Zamościa w pracach Kazimierza Sochaniewicza / oprac., wstępem i bibliogr. opatrzył Kazimierz Kowalczyk; Archiwum Państwowe w Zamościu. – Zamość: Archiwum Państwowe, 2007, – S. 59-70
 • Dzieje Zamościa w dobie przed lokacją na prawie niemieckim: (1450-1580). – Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1922. – 14 s.; 20 cm. Odbitka: Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. T. 1, z. 4, 2.
 • Dzieje Zamościa w dobie przed lokacją na prawie niemieckim: (1450-1580). – Lwów; Warszawa: Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1922. – S. 11-22;24 cm Odbitka: Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. T. 1, z. 4, 2
 • Geografja: wiadomości wstępne dla II klasy szkół średnich / Tadeusz Radliński; Kazimierz Sochaniewicz. – Warszawa]: M. Arct, [post 1920]. – 165 s.: mapy, rys.; 23 cm.
 • Henryk Wierciński jako badacz ziem wschodnich Rzeczypospolitej. – Lublin: Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1925. 15 s.; 20 cm. Odbitka: Przegląd Lubelsko-Kresowy, 1925.
 • Herb miasta Lwowa. – Warszawa: Polski Dom Wydawniczy, 1989. – 79, [1] s.: il.; 24 cm. (Biblioteka Lwowska; t. 4) Przedr. fotooffs., oryg.: Lwów: Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa, 1933. – Współwyd.: Nobilitacya miasta Lwowa / Franciszek Jaworski. Józef Piłsudski we Lwowie / Zygmunt Zygmuntowicz
 • Herb miasta Lwowa. – Lwów: Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa, 1933. –

[2]; il.; 23 cm. (Biblioteka Lwowska; 33), Rec.: Bielecki, E. Miesięcznik Heraldyczny. – 1934, s. 13-14

 • J.K. Janowskiego b. członka i sekretarza rządu narodowego w powstaniu 1863-1864. Pamiętniki o powstaniu styczniowym P.I. (styczeń-maj 1863 r.). – Lwów, 1923
 • Jak prowadzić pogadanki z żołnierzami o dziejach ziemi, narodu i państwa polskiego. – Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1920. – 39 s.; 15 cm. Bibljoteczka Referenta Oświatowego nr 2)
 • Karnawał w Zamościu w 1580. – Zamość Zygmunt Pomarański i Ska, 1919, 8s. (Biblioteczka Kroniki Powiatu Zamojskiego; 23), Toż: Warszawa: Saturn, 1919, 8 s.; 15 cm.
 • Krótki rys dziejów Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego [we Lwowie] ze szczegółowym uwzględnieniem lat 1918-1928. – Lwów 1928, 8 s.
 • Kult przeszłości w wychowaniu narodowem. – Zamość: Zygmunt Pomarański i S-ka, – 39 s.; 20 cm.

(Biblioteczka Dydaktyczna; 8), Rec.: Kulczyńska H. // Muzeum. – 1923,s. 217

 • Kult przeszłości w wychowaniu narodowem. Zamość: „Zygmunt Pomarański i Spółka”, 1921. – Wyd. 2 przejrz. i popr., 44 s.; 18 cm. (Bibljoteczka Dydaktyczna; 8)
 • Kultura klasyczna a nauczanie historji w gimnazjum. – Lwów: Polskie Towarzystwo Filologiczne, [po 1927]. – S. [2], 275-286; 20 cm. Odbitka: Kwartalnik Klasyczny.
 • Materjały do historji wojen i wojskowości w zbiorach Archiwum Miasta Torunia / H. Piskorska [współaut.]. – Warszawa: Wojskowe Biuro Historyczne, 1930. – 14 s. Odbitka: Przegląd Historyczno-Wojskowy. – 1930, t. 3, nr 1-2, s. 270-284
 • Metryki Kolegiaty Zamojskiej. – Zamość: Zygmunt Pomarański i Spółka, 1918. – 8 s.; 15 cm.

(Biblioteczka „Kroniki Powiatu Zamojskiego”

 • Miary i ceny produktów rolnych na Podolu w XVI wieku = (Mesures et prix des produits agrocoles en Podole au XVIe siecle). – Lwów: Towarzystwo Ludoznawcze, 1929. – 24 s.; 20 cm. Nota bibliogrf.: S. I. // Kwartalniki Historyczny. – 1929, s. 156-157 Odbitka: Kwartalnik Etnograficzny „Lud”, t. 8 (1927).
 • Miary roli na Podhalu w ubiegłych wiekach. – Lwów: Tow. Ludoznawcze, 1927. – 21 s.; 23 cm. Odbitka: Lud, Ser. 2, t. 5 (1926).
 • Monografja statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego. T. 1, Zagadnienia podstawowe / red. Ignacy Czuma; wstęp historyczny Kazimierz Sochaniewicz. – Lublin, 1932
 • Najdawniejsza organizacja Samorządu w Zamościu. – Zamość: „Zygmunt Pomarański i Spółka”, 1921, 16 s.
 • Najdawniejsze dyplomy Witołda W. Ks. Litewskiego: (przyczynek do dyplomatyki litewskiej). – Wilno: [s.n.], 1926. – 13 s.; 24 cm. Odbitka: Ateneum Wileńskie, z. 10-11.
 • Nauka historji: wskazówki do samokształcenia. – Lwów: K. S. Jakubowski, 1928. – 208 s.; 21 cm.

(Poradniki Nauczycielskie; t. 2)

 • Nauczanie historji w szkołach średnich jako przygotowanie do studjum uniwersyteckiego w ogóle, a historycznego i prawniczego w szczególności / Alfred Halban [współaut.]. – Lwów, 1925; 16 s.; 23 cm. Odbitka: Pamiętnik 4. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925. 1. – Referaty
 • Nobilitacja miasta Lwowa /Franciszek Jaworski. Herb miasta Lwowa /K[azimierz] Sochaniewicz. Józef Piłsudski we Lwowie / Zygmunt Zygmuntowicz. – Warszawa: Polski Dom Wydawniczy, 1990; 59, 79, [3], 94, [2] s.: il., faks., fot, portr.; 24 cm. (Biblioteka Lwowska; t. 4) Przedr. fotooffs., oryg.: Lwów: nakł. Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa, 1909, 1933, 1934.
 • Nobilitacja miasta Lwowa /Franciszek Jaworski. Herb miasta Lwowa /K. Sochaniewicz. Józef Piłsudski we Lwowie / Zygmunt Zygmuntowicz. – Warszawa: Polski Dom Wydawniczy, 1989. – 59,79,94 : il.; 24 cm.(Biblioteka lwowska; T.4)
 • Nobilitacya miasta Lwowa / Franciszek Jaworski. Herb miasta Lwowa /K[azimierz] Sochaniewicz. Józef Piłsudski we Lwowie / Zygmunt Zygmuntowicz. – Lwów, 1909. – 59,[5], 94, [2] s.: faks., fot., portr.; 24 cm. (Biblioteka Lwowska; t. 4)
 • O kolebce rodu Zamojskich i Piwach – Prawdzikach na Rusi. – Kraków, 1921 Odbitka: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 1920, t. 5, s. 58-76
 • O potrzebie systematycznego wydawnictwa materijałów do historii procesów o czary w Polsce. – Lwów: Towarzystwo Ludoznawcze, 1925. -5 s.; 20 cm. Odbitka: „Lud” T. 24, z.3-4
 • O roli niektórych mieszkańców naszych lasów w życiu gospodarczem polskiego średniowiecza: (lis, kuna, wiewiórka itp.). – Lwów: Książnica-Atlas, 1929. S. 357-361; 20 cm. Wycinek z: „Przyroda i Technika”. R. 8 1929
 • Pieczęć Kiejstuta w zbiorze sfragistycznym miasta Torunia. – Kraków: Towarzystwo Numizmatyczne, 1930. – [1], 3; 24 cm. Odbitka: „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych” 1928-1929, t. 12.
 • Przyczynek do czarów na Żmudzi w XVII wieku, 1922. – 16 s. Odbitka: Lud, 1922, t. 50, s. 125-135
 • Rewindykowana księga ławnicza Torunia. – Toruń: Magistrat m. Torunia, 1925. – 16 s.; 20 cm.
 • Rozwody na Rusi Halickiej w XV i XVI wieku. – Lwów: Nakładem Redakcji Pamiętnika Historyczno-Prawnego. – 1929. – 61, [1] s.; 24 cm. (Pamiętnik Historyczno-Prawny; t. 7, z. 3) Rec.: Hollander, Eugen: // Młoda Palestra. – 1929, s. 193-195
 • Sprawa rewindykacji archiwów i mienia kulturalnego Polski od Rosji. – Warszawa: Wyd. Towarzystwa Straży Kresowej, 1921. – 77 s.; 25 cm. (Bibljoteczka „Wschodu Polski”; nr 5)
 • Stan, organizacja i postulaty badań nad historją ziem południowo-ruskich // W: „IV Zjazd Historyków Polskich w Poznaniu 1925”. T. 1: Referaty. – Lwów, 1925, 12 s.
 • Stosunki narodowościowo-wyznaniowe w dyecezyi podlaskiej w r. 1863. – Zamość: Zygmunt Pomarański i Spółka, 1918. – 24 s.; 26 cm. (Obrona Kresów: wydawnictwo poświęcone sprawom Chełmszczyzny i Podlasia; T. 1) Odbitka: Lud. – 1918, z. 3-4, s. 271-292
 • Ś.p. Zygmunt Luba Radzimiński. Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. – Kraków: Polskie Towarzystwo Heraldyczne, 1930. – 18 s.; 30 cm. Odbitka: Rocznik Polskie Towarzystwo Heraldyczne we Lwowie. T. 9 R. 1928-1929[druk.: 1930], s. 301¬312 (Bibliografia prac ś.p. Z. L. Radzimińskiego), s. 312-318; toż.: Kwartalnik Historyczny, 1929, s. 182-192, s. 182-192. [T. 2, Wiad. Hist.]
 • Święty Tomasz Apostoł patron Zamościa. – Zamość: Zygmunt Pomarański i Spółka, 1918. – 23 s.; 15 cm. (Biblioteczka „Kroniki Powiatu Zamojskiego”; Nr 2)
 • Trybun ziemi Chełmskiej – Henryk Wiercieński. – Zamość: „Zygmunt Pomarański i Spółka, [1918]. – 16 s.; 15 cm. Biblioteczka „Kroniki Powiatu Zamojskiego”; l. 17)
 • Trybunał Zamojski: studjum z dziejów dawnego prawa sądowego polskiego. – Zamość: Komitet Obchodu 300-nej Rocznicy zgonu Szymona Szymonowica, 1929. – 40 s.; 20 cm. Odbitka: Księga pamiątkowa pt. Szymon Szymonowic i jego czasy. Rozprawy i studia // pod red. Stanisława Łempickiego. – 1929, s. 272-273. Dodatek 1: Regesta przywilejów miasta Zamościa z lat 1580-1604; Dodatek 2: Przywilej Trybunału Zamojskiego z r. 1604.; Nota Bibliogr. K.K. // Roczniki Dziejów społecznych i Gospodarczych. – 1931, t. 1, s. 272-273
 • Urzędnicy województwa bełskiego do połowy XVI w. / oprac. Kazimierz Sochaniewicz; przy współudziale Adama Wolffa. – Warszawa: druk Piotra Laskauera, 1931. – 19, [1] s.; 28 cm. Odbitka: Miesięcznik Heraldyczny, 1931, nr 1
 • Z zagadnień Kościoła wschodniego w Polsce. – Warszawa: nakładem Redakcji Miesięcznika Polit.-Gosp. „Drogi Polski”, 1922. – 24 s.; 23 cm. Odbitka: Drogi Polski, 1922, nr 1 pt. „Autokefalja Kościoła Wschodniego w Polsce”
 • Zamość jako twierdza kresowa. – Zamość: Zygmunt Pomarański i Ska, 1918, 7 s. (Bibljoteka Kroniki Powiatu Zamojskiego, nr 2)
 • Ze studiów nad rozsiedleniem szlachty w Ziemi Chełmskiej. Smokowie, Ślepowrony w XV i XVI wieku na Chełmszczyźnie, przybysze z Mazowsza. – Kraków 1926, 21 s.
 • Ze studjów nad rozsiedleniem szlachty w ziemi chełmskiej; Smokowie Ślepowrony w XV i XVI w. na Chełmszczyźnie przybysze z Mazowsza / Kazimierz Sochaniewicz. Mazowsza. – Chełm: [b. w., b.r.]. – S. 176-196; 20 cm. Odbitka: Rocznik Heraldyczny.
 • Zjazd Historyków Polskich (4; 1925; Poznań). Sekcja 7. 4. Zjazd Historyków Polskich w Poznaniu 1925. Sekcja 7. Odbitka: Pamiętnik 4. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925. – Referaty / Kazimierz Sochaniewicz. – Lwów, 1925 Opis według nagł.
 • Życie Rosji Sowieckiej. – Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Straży Kresowej, 34 s.; (Bibljoteczka „Wschodu Polski” nr 9)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia, literatura[edytuj | edytuj kod]

 • „Sochaniewicz Kazimierz Roman” [w]: Polski Słownik Biograficzny, t. 39, s. 623-625, Warszawa-Kraków 2000.
 • „Sochaniewicz Kazimierz Roman” [w]: Kazimierz Przybyszewski, Toruński Słownik Biograficzny, t. 2, Wyd. ToMiTo i UMK, Toruń 2000.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]