Kryteria oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kryteria oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce – dające się zmierzyć parametry środowiska wodnego, które są stosowane w monitoringu jakości wód w Polsce do oceny ich stanu ekologicznego, czyli do klasyfikacji ich jakości. Początkowo były to kryteria dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia wody, następnie kryteria wyznaczające granice trzech klas czystości wód, a od czasu przyjęcia przez Polskę Ramowej dyrektywy wodnej pięciu klas jakości czyli poziomów stanu ekologicznego we współczesnym znaczeniu[1].

Kryteria ogólne[edytuj | edytuj kod]

W czasach, gdy Polska wchodziła w skład Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, organizacja ta rekomendowała trzy rodzaje kryteriów:

 • ekologiczne
  • kryteria składu wód jako systemu ekologicznego
  • kryteria jakości wód jako zasobu przyrodniczego i czynnika kształtującego środowisko
 • ekonomiczne (efektywność ochrony wód przed zanieczyszczeniem)
 • socjalno-polityczne
  • reglamentacja wewnątrzgospodarczych stosunków wodnych (optymalizacja wykorzystania)
  • reglamentacja międzynarodowych stosunków w gospodarce wodnej (wzajemne interesy państw).

Konkretne wskaźniki podzielono na kilka grup (ogólne fizyczne i chemiczne nieorganiczne, chemiczne organiczne, zanieczyszczenia nieorganiczne przemysłowe, zanieczyszczenia organiczne przemysłowe, biologiczne oraz specyficzne). System ten jednak nie został przyjęty w Polsce[2].

Kryteria oceny stanu ekologicznego zostały w ogólny sposób opisane w Załączniku V do Ramowej dyrektywy wodnej. Stan bardzo dobry jest opisany jako warunki niezakłócone lub prawie niezakłócone, a kolejne stany są opisane jako postępujące stopnie przekształcenia warunków naturalnych. Elementy podlegające ocenie podzielono na następujące grupy[3]:

 • biologiczne
  • fitoplankton
  • makrofity i fitobentos
  • makrobezkręgowce bentosowe
  • ichtiofauna
 • hydromorfologiczne
  • reżim hydrologiczny lub pływowy
  • warunki morfologiczne
 • fizykochemiczne
  • ogólne
  • zanieczyszczenia specyficzne.

Elementy podlegające ocenie ze względu na stan ekologiczny, jak i konkretne wskaźniki przeznaczone do stosowania w Polsce od 2016 roku[4] z podziałem na zakres obowiązywania (typ wód, akwen) przedstawiają poniższe tabele. W 2019 zmodyfikowano część kryteriów biologicznych i hydromorfologicznych[5].

Wody płynące[edytuj | edytuj kod]

Typ 1 – potok tatrzański krzemianowy
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,75 ≥0,55 ≥0,35 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥65,6 (dla potoków powyżej 1500 m n.p.m.)
≥61,8 (dla pozostałych)
≥50,7 (dla potoków powyżej 1500 m n.p.m.)
≥48,1 (dla pozostałych )
≥38,8 (dla potoków powyżej 1500 m n.p.m.)
≥37,0 (dla pozostałych)
≥24,0 (dla potoków powyżej 1500 m n.p.m.)
≥23,3 (dla pozostałych )
<24,0 (dla potoków powyżej 1500 m n.p.m.)
<23,3 (dla pozostałych)
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,674 ≥0,614 ≥0,409 ≥0,205 <0,205
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,218 ((dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
<0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤ 22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤5 ≤9,1 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥10,8 ≥10,5 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤1 ≤2 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤0,7 ≤1,9 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤1 ≤1,8 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤10 ≤15 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤130 ≤200 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤100 ≤132 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤10 ≤13,7 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤5 ≤8,2 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤24,1 ≤28,5 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤6,0 ≤7,1 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤73 ≤95 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,9-8,5 6,4- 8,5 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤73 ≤88,2 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,04 ≤0,326 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤0,3 ≤0,8 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤0,5 ≤0,8 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤0,002 ≤0,016 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤0,8 ≤1,6 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,010 ≤0,100 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,03 ≤0,13 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 2 – Potok tatrzański węglanowy
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,75 ≥0,55 ≥0,35 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny
≥55,4

≥42,0

≥31,4

≥18,0

<18,0
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,674 ≥0,614 ≥0,409 ≥0,205 <0,205
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,218 ((dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) <0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤10 ≤15 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥10 ≥9,9 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤1,0 ≤2,0 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤1,7 ≤2,9 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤1,0 ≤2,0 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤10 ≤15 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤270 ≤300 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤150 ≤200 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤20 ≤40 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤8 ≤10 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤10 ≤35 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤10 ≤25 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤150 ≤156 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 8,1-8,6 7,3-8,6 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤150 ≤250 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,04 ≤0,171 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤0,2 ≤0,4 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤0,8 ≤0,9 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤0,002 ≤0,005 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤0,9 ≤1,3 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,005 ≤0,026 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,04 ≤0,06 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 3 – Potok sudecki
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik `fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,75 ≥0,55 ≥0,35 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny
≥61,8

≥48,1

≥37,0

≥23,3

<23,3
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL
≥0,860

≥0,667

≥0,445

≥0,222

<0,222
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,218 ((dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) <0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤8,0 ≤9,5 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥9,7 ≥9,1 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤2,0 ≤2,5 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤3,5 ≤4,1 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤2,7 ≤3,6 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤6 ≤10 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤100 ≤157 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤100 ≤150 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤24,2 ≤30 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤6,3 ≤6,6 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤3,5 ≤8,4 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤0,7 ≤3 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤73 ≤100 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7-7,7 6,4-7,7 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤73 ≤88,2 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,03 ≤0,217 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤0,5 ≤0,6 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤0,8 ≤1 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤0,002 ≤0,011 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,2 ≤1,6 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,017 ≤0,045 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,03 ≤0,1 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 4 – Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – zachodni
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO > 0,69 ≥ 0,50 ≥ 0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥ 61,8 ≥ 48,1 ≥ 37,0 ≥ 23,3 < 23,3
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥ 0,860 ≥ 0,667 ≥ 0,445 ≥ 0,222 < 0,222
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,218 ((dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) <0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych

niż naturalne w

obrębie jednolitej

części wód

powierzchniowych

nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Ciągłość rzeki nie jest zakłócona na skutek działalności antropogenicznych i pozwala na niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów w ocenianej jednolitej części wód powierzchniowych. nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤ 3,0 ≤ 10,5 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥ 7,9 ≥ 7,8 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤ 2,8 ≤ 4,5 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤ 6,8 ≤ 7,5 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤ 4,7 ≤ 6,2 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤ 12 ≤ 26 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤ 265 ≤ 355 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤ 197 ≤ 252 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤ 10,9 ≤ 38,1 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤ 5 ≤ 6,9 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 33,9 ≤ 37,6 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 10,8 ≤ 15,3 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤ 128 ≤ 187 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 6,7-8,1 6,3-8,1 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤ 55 ≤ 90 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤ 0,03 ≤ 0,38 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤ 0,4 ≤ 0,7 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤ 1,9 ≤ 2,6 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤ 0,01 ≤ 0,03 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤ 2,5 ≤ 3,5 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤ 0,042 ≤ 0,101 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤ 0,08 ≤ 0,21 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 5 – Potok wyżynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym – zachodni
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO > 0,69 ≥0,50 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥ 48,3 ≥ 37,7 ≥ 27,0 ≥ 16,4 < 16,4
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥ 0,860 ≥ 0,667 ≥ 0,445 ≥ 0,222 < 0,222
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,218 ((dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) <0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤ 22 ≤ 24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤ 5,0 ≤ 17,5 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥ 8,5 ≥ 8,2 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤ 1,5 ≤ 2,9 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤ 7,2 ≤ 8,6 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤ 8,7 ≤ 9,8 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤ 23 ≤ 28 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤ 195 ≤ 612 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤ 148 ≤ 472 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤ 24,6 ≤ 120,3 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤ 11 ≤ 83 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 29,5 ≤ 56,0 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 5,0 ≤ 19,3 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤ 100 ≤ 230,9 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 6,6 – 7,5 7,1 – 7,6 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤ 58,5 ≤ 110,9 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤ 0,36 ≤ 0,716 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤ 0,9 ≤ 1,5 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤ 0,9 ≤ 1,8 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤ 0,01 ≤ 0,03 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤ 1,7 ≤ 3,1 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤ 0,023 ≤ 0, 088 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤ 0,10 ≤ 0,21 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 6 – Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO > 0,66 ≥ 0,48 ≥ 0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥ 48,3 ≥ 37,7 ≥ 27,0 ≥ 16,4 < 16,4
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥ 0,891 ≥ 0,698 ≥ 0,465 ≥ 0,233 < 0,233
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,218 ((dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) <0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤ 6,8 ≤ 16,4 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥ 8,3 ≥ 7,6 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤ 2,0 ≤ 3,8 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤ 6,4 ≤ 8,4 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤ 8,5 ≤ 9,8 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤ 25 ≤ 30 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤ 374 ≤ 550 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤ 282 ≤ 405 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤ 69,6 ≤ 111,4 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤ 51,9 ≤ 68,0 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 50,4 ≤ 65,3 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 8,4 ≤ 16,7 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤ 168 ≤ 232 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,2-7,9 6,6-8 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤ 244,6 ≤ 264,6 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤ 0,35 ≤ 0,908 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤ 1,2 ≤ 1,7 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤ 2,2 ≤ 5 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤ 0,01 ≤ 0,03 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤ 4,6 ≤ 6,9 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤ 0,043 ≤ 0,101 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤ 0,15 ≤ 0,35 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 7 – Potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IO) >0,66 ≥0,48 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥55,4
≥42,0 ≥31,4 ≥18,0 <18,0
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,891 ≥0,698 ≥0,465 ≥0,233 <0,233
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,218 ((dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
<0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤ 22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤10 ≤19,8 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥9,5 ≥7,5 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤2,2 ≤3,7 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤5,5 ≤9,1 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤3,85 ≤6,3 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤14 ≤26 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤310 ≤506 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤206 ≤370 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤28,5 ≤89,4 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤6,6 ≤31,9 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤86,2 ≤96,7 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤5,3 ≤11,7 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤230 ≤301 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,6-8,3 7,5- 8,3 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤188 ≤219,1 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,101 ≤0,822 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤0,5 ≤1,1 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤1,17 ≤2,7 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤0,01 ≤0,03 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,72 ≤3,5 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,039 ≤0,101 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,08 ≤0,31 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 8 – Mała rzeka wyżynna krzemianowa – zachodnia
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IO) >0,69 ≥0,50 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥61,8
≥48,1 ≥37,0 ≥23,3 <23,3
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,860 ≥0,667 ≥0,445 ≥0,222 <0,222
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,939 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,917 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,755 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,655 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,562 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,503 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,437 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,375 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,252 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,218 ((dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,187 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
<0,252 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
<0,218 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
<0,187 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤ 22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤7,5 ≤13,5 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥7,5 ≥7,4 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤2,4 ≤3,2 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤6,9 ≤7,3 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤9,1 ≤10,0 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤23 ≤27 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤404 ≤493 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤282 ≤356 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤45,0 ≤80,5 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤36,2 ≤40,0 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤43,2 ≤43,3 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤6,9 ≤14,0 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤151 ≤206 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,3-7,7 6,6- 7,8 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤94,6 ≤119,0 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,633 ≤0,77 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤1,0 ≤1,5 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤2,2 ≤3,7 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤0,01 ≤0,03 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤4,9 ≤5,2 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,065 ≤0,101 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,20 ≤0,29 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 9 – Mała rzeka wyżynna węglanowa
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO > 0,66 ≥ 0,48 ≥ 0,30 ≥ 0,15 < 0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥ 55,4 ≥ 42,0  ≥ 31,4 ≥ 18,0 < 18,0
Makrobezkręgowce bentosowe Wskaźnik

wielometryczny

MMI_PL

≥ 0,891 ≥ 0,698 ≥ 0,465 ≥ 0,233 < 0,233
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥ 0,911 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,939 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,917 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥ 0,755 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,655 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,562 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥ 0,503 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,437 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,375 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥ 0,252 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,218 ((dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,187 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
< 0,252 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
< 0,218 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
< 0,187 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15%

przepływu średniego.

Wartości granicznych nie

ustala się.

Połączenie z częściami wód podziemnych Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych Wartości granicznych nie

ustala się.

Zapewnienie przejścia dla organizmów wodnych Ciągłość rzeki nie jest zakłócona na skutek działalności antropogenicznych i pozwala na niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów w ocenianej jednolitej części wód powierzchniowych. Wartości granicznych nieustala się.
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤ 22 ≤ 24 wartości granicznych nie ustala się.
zawiesina ogólna [mg/l] ≤ 10,0 ≤ 17,8 wartości granicznych nie ustala się.
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥ 8,8 ≥ 8,2 wartości granicznych nie ustala się.
BZT5 [mg O2/l] ≤ 1,9 ≤ 2,5 wartości granicznych nie ustala się.
ChZTMn [mg O2/l] ≤ 10,0 ≤ 10,7 wartości granicznych nie ustala się.
OWO [mg C/l] ≤ 9,4 ≤ 10,7 wartości granicznych nie ustala się.
ChZTCr [mg O2/l] ≤ 25 ≤ 30 wartości granicznych nie ustala się.
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤ 364 ≤ 454 wartości granicznych nie ustala się.
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤ 260 ≤ 318 wartości granicznych nie ustala się.
siarczany [mg/l] ≤ 31,6 ≤ 37,7 wartości granicznych nie ustala się.
chlorki [mg/l] ≤ 13,3 ≤ 18,7 wartości granicznych nie ustala się.
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 68,3 ≤ 76,2 wartości granicznych nie ustala się.
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 5,0 ≤ 7,8 wartości granicznych nie ustala się.
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤ 203 ≤ 236 wartości granicznych nie ustala się.
Zakwaszenie odczyn pH

7,5 – 8,2

7,3 – 8,2 wartości granicznych nie ustala się.
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤ 167,1 ≤ 214,1 wartości granicznych nie ustala się.
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤ 0,37 ≤ 0,423 wartości granicznych nie ustala się.
azot Kjeldahla [mg/l] ≤ 1,1 ≤ 1,2 wartości granicznych nie ustala się.
azot azotanowy [mg/l] ≤ 1,3 ≤ 1,9 wartości granicznych nie ustala się.
azot azotynowy [mg/l] ≤ 0,01 ≤ 0,027 wartości granicznych nie ustala się.
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤ 2,4 ≤ 3,0 wartości granicznych nie ustala się.
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤ 0,053 ≤ 0,093 wartości granicznych nie ustala się.
fosfor ogólny [mg/l] ≤ 0,18 ≤ 0,22 wartości granicznych nie ustala się.
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
arsen [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
bar [mg/l] ≤ 0,5 wartości granicznych nie ustala się.
bor [mg/l] ≤ 2 wartości granicznych nie ustala się.
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤ 0,02 wartości granicznych nie ustala się.
chrom ogólny [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
cynk [mg/l] ≤ 1 wartości granicznych nie ustala się.
miedź [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤ 0,01 wartości granicznych nie ustala się.
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤ 0,2 wartości granicznych nie ustala się.
glin [mg/l] ≤ 0,4 wartości granicznych nie ustala się.
cyjanki wolne [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
cyjanki związane [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
molibden [mg/l] ≤ 0,04 wartości granicznych nie ustala się.
selen [mg/l] ≤ 0,02 wartości granicznych nie ustala się.
srebro [mg/l] ≤ 0,005 wartości granicznych nie ustala się.
tal [mg/l] ≤ 0,002 wartości granicznych nie ustala się.
tytan [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
wanad [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
antymon [mg/l] ≤ 0,002 wartości granicznych nie ustala się.
fluorki [mg/l] ≤ 1,5 wartości granicznych nie ustala się.
beryl [mg/l] ≤ 0,0008 wartości granicznych nie ustala się.
kobalt [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
cyna [mg/l] nieustalone wartości granicznych nie ustala się.
Typ 10 – Średnia rzeka wyżynna – zachodnia
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO > 0,69 ≥ 0,50 ≥ 0,30 ≥ 0,15 < 0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Makrobezkręgowce bentosowe Wskaźnik

wielometryczny

MMI_PL

≥ 0,860 ≥ 0,667 ≥ 0,445 ≥ 0,222 < 0,222
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥ 0,911 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,939 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,917 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥ 0,755 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,655 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,562 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥ 0,503 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,437 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,375 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥ 0,252 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,218 ((dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,187 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
< 0,252 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
< 0,218 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
< 0,187 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15%

przepływu średniego.

Wartości granicznych nie

ustala się.

Połączenie z częściami wód podziemnych Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych wartości granicznych nie

ustala się.

Zapewnienie przejścia dla organizmów wodnych Ciągłość rzeki nie jest zakłócona na skutek działalności antropogenicznych i pozwala na niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów w ocenianej jednolitej części wód powierzchniowych. Wartości granicznych nieustala się.
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤ 22 ≤ 24 wartości granicznych nie ustala się.
zawiesina ogólna [mg/l] ≤ 14,0 ≤ 26,0 wartości granicznych nie ustala się.
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥ 7,4 ≥ 7,0 wartości granicznych nie ustala się.
BZT5 [mg O2/l] ≤ 2,7 ≤ 4,5 wartości granicznych nie ustala się.
ChZTMn [mg O2/l] ≤ 7,1 ≤ 9,4 wartości granicznych nie ustala się.
OWO [mg C/l] ≤ 7,2 ≤ 9,3 wartości granicznych nie ustala się.
ChZTCr [mg O2/l] ≤ 25 ≤ 30 wartości granicznych nie ustala się.
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤ 458 ≤ 600 wartości granicznych nie ustala się.
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤ 313 ≤ 638 wartości granicznych nie ustala się.
siarczany [mg/l] ≤ 36,0 ≤ 96,2 wartości granicznych nie ustala się.
chlorki [mg/l] ≤ 20,8 ≤ 145,0 wartości granicznych nie ustala się.
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 73,5 ≤ 78,9 wartości granicznych nie ustala się.
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 10,0 ≤ 22,0 wartości granicznych nie ustala się.
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤ 227 ≤ 300 wartości granicznych nie ustala się.
Zakwaszenie odczyn pH

7,4 – 8,1

7,2 – 8,1 wartości granicznych nie ustala się.
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤ 192,0 ≤ 200,0 wartości granicznych nie ustala się.
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤ 0,188 ≤ 0,841 wartości granicznych nie ustala się.
azot Kjeldahla [mg/l] ≤ 1,1 ≤ 1,8 wartości granicznych nie ustala się.
azot azotanowy [mg/l] ≤ 2,1 ≤ 2,6 wartości granicznych nie ustala się.
azot azotynowy [mg/l] ≤ 0,01 ≤ 0,03 wartości granicznych nie ustala się.
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤ 3,1 ≤ 4,5 wartości granicznych nie ustala się.
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤ 0,065 ≤ 0,101 wartości granicznych nie ustala się.
fosfor ogólny [mg/l] ≤ 0,18 ≤ 0,36 wartości granicznych nie ustala się.
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
arsen [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
bar [mg/l] ≤ 0,5 wartości granicznych nie ustala się.
bor [mg/l] ≤ 2 wartości granicznych nie ustala się.
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤ 0,02 wartości granicznych nie ustala się.
chrom ogólny [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
cynk [mg/l] ≤ 1 wartości granicznych nie ustala się.
miedź [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤ 0,01 wartości granicznych nie ustala się.
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤ 0,2 wartości granicznych nie ustala się.
glin [mg/l] ≤ 0,4 wartości granicznych nie ustala się.
cyjanki wolne [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
cyjanki związane [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
molibden [mg/l] ≤ 0,04 wartości granicznych nie ustala się.
selen [mg/l] ≤ 0,02 wartości granicznych nie ustala się.
srebro [mg/l] ≤ 0,005 wartości granicznych nie ustala się.
tal [mg/l] ≤ 0,002 wartości granicznych nie ustala się.
tytan [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
wanad [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
antymon [mg/l] ≤ 0,002 wartości granicznych nie ustala się.
fluorki [mg/l] ≤ 1,5 wartości granicznych nie ustala się.
beryl [mg/l] ≤ 0,0008 wartości granicznych nie ustala się.
kobalt [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
cyna [mg/l] nieustalone wartości granicznych nie ustala się.
Typ 12 – Potok fliszowy
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IO) >0,66 ≥0,48 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥55,4 ≥42,0 ≥31,4 ≥18,0 <18,0
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,891 ≥0,698 ≥0,465 ≥0,233 <0,233
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) <0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤ 22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤7,0 ≤17,3 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥9,3 ≥8,9 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤2,3 ≤2,9 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤2,5 ≤3,4 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤2,9 ≤4,1 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤10 ≤14 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤192 ≤309 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤118 ≤203 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤17,2 ≤28,2 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤3,0 ≤12,8 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤50,0 ≤51,0 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤5,3 ≤11,7 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤93 ≤144 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,8 – 8,4 7,4 – 8,4 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤188,0 ≤219,0 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,16 ≤0,42 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤0,5 ≤0,7 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤1,0 ≤1,5 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤0,01 ≤0,025 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,4 ≤2,5 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,016 ≤0,067 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,07 ≤0,14 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 14 – Mała rzeka fliszowa
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IO) >0,66 ≥0,48 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥55,4 ≥42,0 ≥31,4 ≥18,0 <18,0
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,891 ≥0,698 ≥0,465 ≥0,233 <0,233
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,939 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,917 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,755 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,655 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,562 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,503 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,437 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,375 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,252 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,218 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) ≥0,187 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

<0,252 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)

<0,218 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia) <0,187 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤ 22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤10,0 ≤20,5 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥7,9 ≥7,5 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤1,6 ≤1,9 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤3,3 ≤6,2 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤3,1 ≤4,3 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤10 ≤18 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤299 ≤334 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤198 ≤221 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤32,7 ≤35,9 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤5,0 ≤7,0 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤52,9 ≤53,7 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤6,4 ≤8,5 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤159 ≤179 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 8,0 – 8,4 7,8 – 8,4 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤147,7 ≤161,7 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,10 ≤0,17 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤0,6 ≤0,7 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤0,7 ≤1,0 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤0,004 ≤0,011 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,2 ≤1,5 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,016 ≤0,026 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,05 ≤0,06 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 15 – Średnia rzeka wyżynna – wschodnia
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO > 0,66 ≥ 0,48 ≥ 0,30 ≥ 0,15 < 0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Makrobezkręgowce bentosowe Wskaźnik

wielometryczny

MMI_PL

≥ 0,891 ≥ 0,698 ≥ 0,465 ≥ 0,233 < 0,233
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥ 0,911 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,939 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,917 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥ 0,755 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,655 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,562 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥ 0,503 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,437 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,375 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥ 0,252 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,218 ((dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,187 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
< 0,252 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
< 0,218 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
< 0,187 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15%

przepływu średniego.

Wartości granicznych nie

ustala się.

Połączenie z częściami wód podziemnych Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych wartości granicznych nie

ustala się.

Zapewnienie przejścia dla organizmów wodnych Ciągłość rzeki nie jest zakłócona na skutek działalności antropogenicznych i pozwala na niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów w ocenianej jednolitej części wód powierzchniowych. Wartości granicznych nieustala się.
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤ 22 ≤ 24 wartości granicznych nie ustala się.
zawiesina ogólna [mg/l] ≤ 25,0 ≤ 32,7 wartości granicznych nie ustala się.
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥ 9,4 ≥ 8,6 wartości granicznych nie ustala się.
BZT5 [mg O2/l] ≤ 2,6 ≤ 4,1 wartości granicznych nie ustala się.
ChZTMn [mg O2/l] ≤ 4,8 ≤ 6,3 wartości granicznych nie ustala się.
OWO [mg C/l] ≤ 2,3 ≤ 5,2 wartości granicznych nie ustala się.
ChZTCr [mg O2/l] ≤ 19 ≤ 24 wartości granicznych nie ustala się.
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤ 408 ≤ 488 wartości granicznych nie ustala się.
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤ 245 ≤ 302 wartości granicznych nie ustala się.
siarczany [mg/l] ≤ 32,2 ≤ 37,0 wartości granicznych nie ustala się.
chlorki [mg/l] ≤ 10,2 ≤ 19,0 wartości granicznych nie ustala się.
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 57,8 ≤ 65,2 wartości granicznych nie ustala się.
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 12,7 ≤ 13,2 wartości granicznych nie ustala się.
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤ 195 ≤ 228 wartości granicznych nie ustala się.
Zakwaszenie odczyn pH

8,0 – 8,5

7,3 – 8,6 wartości granicznych nie ustala się.
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤ 168,3 ≤ 198,7 wartości granicznych nie ustala się.
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤ 0,21 ≤ 0,35 wartości granicznych nie ustala się.
azot Kjeldahla [mg/l] ≤ 0,8 ≤ 1,1 wartości granicznych nie ustala się.
azot azotanowy [mg/l] ≤ 1,9 ≤ 2,5 wartości granicznych nie ustala się.
azot azotynowy [mg/l] ≤ 0,01 ≤ 0,03 wartości granicznych nie ustala się.
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤ 2,7 ≤ 3,6 wartości granicznych nie ustala się.
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤ 0,065 ≤ 0,101 wartości granicznych nie ustala się.
fosfor ogólny [mg/l] ≤ 0,12 ≤ 0,31 wartości granicznych nie ustala się.
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
arsen [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
bar [mg/l] ≤ 0,5 wartości granicznych nie ustala się.
bor [mg/l] ≤ 2 wartości granicznych nie ustala się.
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤ 0,02 wartości granicznych nie ustala się.
chrom ogólny [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
cynk [mg/l] ≤ 1 wartości granicznych nie ustala się.
miedź [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤ 0,01 wartości granicznych nie ustala się.
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤ 0,2 wartości granicznych nie ustala się.
glin [mg/l] ≤ 0,4 wartości granicznych nie ustala się.
cyjanki wolne [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
cyjanki związane [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
molibden [mg/l] ≤ 0,04 wartości granicznych nie ustala się.
selen [mg/l] ≤ 0,02 wartości granicznych nie ustala się.
srebro [mg/l] ≤ 0,005 wartości granicznych nie ustala się.
tal [mg/l] ≤ 0,002 wartości granicznych nie ustala się.
tytan [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
wanad [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
antymon [mg/l] ≤ 0,002 wartości granicznych nie ustala się.
fluorki [mg/l] ≤ 1,5 wartości granicznych nie ustala się.
beryl [mg/l] ≤ 0,0008 wartości granicznych nie ustala się.
kobalt [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
cyna [mg/l] nieustalone wartości granicznych nie ustala się.
Typ 16 – Potok nizinny lessowy lub gliniasty
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO > 0,61 ≥ 0,44 ≥ 0,30 ≥ 0,15 < 0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥ 46,8 ≥ 36,6 ≥ 26,4 ≥ 16,1 ≥ 16,1
Makrobezkręgowce bentosowe Wskaźnik

wielometryczny

MMI_PL

≥ 0,903 ≥ 0,717 ≥ 0,478 ≥ 0,239 < 0,2393
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥ 0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥ 0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥ 0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥ 0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,218 ((dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
< 0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
< 0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
< 0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15%

przepływu średniego.

Wartości granicznych nie

ustala się.

Połączenie z częściami wód podziemnych Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych wartości granicznych nie

ustala się.

Zapewnienie przejścia dla organizmów wodnych Ciągłość potoku nie jest zakłócona na skutek działalności antropogenicznych i pozwala na niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów w ocenianej jednolitej części wód powierzchniowych. Wartości granicznych nieustala się.
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤ 22 ≤ 24 wartości granicznych nie ustala się.
zawiesina ogólna [mg/l] ≤ 8,3 ≤ 14,1 wartości granicznych nie ustala się.
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥ 7,0 ≥ 5,1 wartości granicznych nie ustala się.
BZT5 [mg O2/l] ≤ 2,6 ≤ 3,7 wartości granicznych nie ustala się.
ChZTMn [mg O2/l] ≤ 9,5 ≤ 11,1 wartości granicznych nie ustala się.

OWO [mg C/l]

≤ 10,0 ≤ 12,3 wartości granicznych nie ustala się.

ChZTCr [mg O2/l]

≤ 25 ≤ 30 wartości granicznych nie ustala się.
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤ 542 ≤ 677 wartości granicznych nie ustala się.
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤ 359 ≤ 496 wartości granicznych nie ustala się.
siarczany [mg/l] ≤ 49,5 ≤ 79,8 wartości granicznych nie ustala się.
chlorki [mg/l] ≤ 29,9 ≤ 44,8 wartości granicznych nie ustala się.
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 80,1 ≤ 89,5 wartości granicznych nie ustala się.
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 6,6 ≤ 12,0 wartości granicznych nie ustala się.
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤ 222 ≤ 303 wartości granicznych nie ustala się.
Zakwaszenie odczyn pH

7,4 – 8,0

6,5 – 8,0 wartości granicznych nie ustala się.
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤ 190,7 ≤ 251,0 wartości granicznych nie ustala się.
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤ 0,293 ≤ 0,937 wartości granicznych nie ustala się.
azot Kjeldahla [mg/l] ≤ 1,0 ≤ 1,8 wartości granicznych nie ustala się.
azot azotanowy [mg/l] ≤ 2,0 ≤ 5,0 wartości granicznych nie ustala się.
azot azotynowy [mg/l] ≤ 0,01 ≤ 0,03 wartości granicznych nie ustala się.
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤ 3,4 ≤ 8,2 wartości granicznych nie ustala się.
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤ 0,065 ≤ 0,101 wartości granicznych nie ustala się.
fosfor ogólny [mg/l] ≤ 0,20 ≤ 0,40 wartości granicznych nie ustala się.
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
arsen [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
bar [mg/l] ≤ 0,5 wartości granicznych nie ustala się.
bor [mg/l] ≤ 2 wartości granicznych nie ustala się.
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤ 0,02 wartości granicznych nie ustala się.
chrom ogólny [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
cynk [mg/l] ≤ 1 wartości granicznych nie ustala się.
miedź [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤ 0,01 wartości granicznych nie ustala się.
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤ 0,2 wartości granicznych nie ustala się.
glin [mg/l] ≤ 0,4 wartości granicznych nie ustala się.
cyjanki wolne [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
cyjanki związane [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
molibden [mg/l] ≤ 0,04 wartości granicznych nie ustala się.
selen [mg/l] ≤ 0,02 wartości granicznych nie ustala się.
srebro [mg/l] ≤ 0,005 wartości granicznych nie ustala się.
tal [mg/l] ≤ 0,002 wartości granicznych nie ustala się.
tytan [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
wanad [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
antymon [mg/l] ≤ 0,002 wartości granicznych nie ustala się.
fluorki [mg/l] ≤ 1,5 wartości granicznych nie ustala się.
beryl [mg/l] ≤ 0,0008 wartości granicznych nie ustala się.
kobalt [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
cyna [mg/l] nieustalone wartości granicznych nie ustala się.
Typ 17 – potok nizinny piaszczysty
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,61 ≥0,44 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥46,8 ≥36,6 ≥26,4 ≥16,1
<16,1
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,908 ≥0,716 ≥0,477 ≥0,239 <0,239
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
<0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤10,8 ≤14,7 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥7,5 ≥6,8 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤3,0 ≤4,5 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤8,3 ≤10,0 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤10,0 ≤11,8 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤25 ≤30 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤549 ≤620 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤365 ≤404 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤42 ≤57 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤26 ≤33,7 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤81 ≤81,7 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤18,4 ≤22,0 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤263 ≤274 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7–7,9 7–7,9 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤232,3 ≤242,2 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,25 ≤0,738 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤1,0 ≤1,6 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤2,2 ≤3,4 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤0,01 ≤0,03 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤3,2 ≤4,9 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,065 ≤0,101 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,20 ≤0,30 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 18 – potok nizinny żwirowy
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,61 ≥0,44 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥47,1 ≥36,8 ≥26,5 ≥16,2
<16,2
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,903 ≥0,717 ≥0,478 ≥0,239 <0,239
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)
<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
<0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤9,0 ≤15,7 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥5,6 ≥5,3 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤3,0 ≤4,5 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤7,3 ≤9,3 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤7,5 ≤9,8 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤24 ≤30 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤380 ≤491 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤289 ≤372 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤28,8 ≤82,5 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤14,4 ≤18,2 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤76,5 ≤78,6 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤9,2 ≤11,3 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤225 ≤266 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,4–8,1 6,7–8,1 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤200 ≤222,6 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,19 ≤0,635 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤1,0 ≤1,6 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤0,7 ≤2,2 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤0,01 ≤0,03 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,2 ≤3,8 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,065 ≤0,101 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,20 ≤0,33 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 19-rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL ≥0,8 ≥0,6 ≥0,4 ≥0,2 <0,2
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,54 ≥0,39 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥46,8 ≥36,6 ≥26,4 ≥16,1
<16,1
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,903 ≥0,717 ≥0,478 ≥0,239 <0,239
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,939 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,917 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,755 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,655 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,562 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,503 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,437 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,375 ( dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,252 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,218 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,187 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
<0,252 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
<0,218 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
<0,187 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤11,0 ≤18,5 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥7,0 ≥6,6 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤2,6 ≤3,7 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤8,4 ≤10,1 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤9,0 ≤10,8 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤25 ≤30 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤411 ≤553 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤282 ≤375 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤27,2 ≤77,9 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤14,0 ≤34,5 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤72,0 ≤81,7 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤12,1 ≤12,8 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤225 ≤266 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,4–8 6,5–8 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤185,0 ≤205,0 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,17 ≤0,553 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤1,0 ≤1,4 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤1,6 ≤2,5 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤0,01 ≤0,03 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,6 ≤3,8 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,065 ≤0,101 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,20 ≤0,30 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 20 – Rzeka nizinna żwirowa
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL ≥0,8 ≥0,6 ≥0,4 ≥0,2 <0,2
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,54 ≥0,39 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥ 47,1 ≥36,8 ≥26,5 ≥16,2
<16,2
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,903 ≥0,717 ≥0,478 ≥0,239 <0,239
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,939 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,917 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,755 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,655 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,562 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,503 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,437 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,375 ( dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,252 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,218 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,187 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
<0,252 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
<0,218 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
<0,187 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤11,0 ≤15,0 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥ 8,4 ≥7,6 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤ 2,1 ≤3,3 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤7,8 ≤9,2 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤9,8 ≤11,7 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤25 ≤30 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤ 352 ≤518 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤ 266 ≤383 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤ 28,4 ≤74,5 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤ 13,0 ≤29,8 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 67,2 ≤72,2 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 9,0 ≤16,4 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤ 198 ≤258 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,7-8,1 7,3- 8,1 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤165,0 ≤200,9 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤ 0,13 ≤0,563 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤1,0 ≤1,3 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤ 1,0 ≤2,4 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤0,01 ≤0,03 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤ 2,0 ≤4,1 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,065 ≤0,101 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤ 0,15 ≤0,27 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 21 – Wielka rzeka nizinna
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL ≥0,8 ≥0,6 ≥0,4 ≥0,2 <0,2
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,903 ≥0,717 ≥0,478 ≥0,239 <0,239
Ichtiofauna IBI (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥ 0,883 ≥ 0,750 ≥ 0,600 ≥ 0,400 < 0,400
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤ 24,5 ≤30,8 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥ 8,2 ≥7,4 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤ 3,0 ≤4,9 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤ 10,0 ≤12,0 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤ 10,0 ≤13,6 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤25 ≤30 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤ 753 ≤850 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤ 474 ≤525 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤ 64,3 ≤71,5 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤ 33,6 ≤75,6 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 100,0 ≤114,6 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 11,2 ≤13,4 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤ 300 ≤341 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,7-8,4 7,5- 8,4 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤ 284,0 ≤296,7 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤ 0,76 ≤0,843 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤1,0 ≤2,0 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤ 2,0 ≤2,2 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤0,01 ≤0,03 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤ 3,7 ≤4,0 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,065 ≤0,101 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤ 0,20 ≤0,30 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 22 – Rzeka przyujściowa pod wpływem wód słonych
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥ 46,8 ≥ 36,6 ≥ 26,4 ≥ 16,1 < 16,1
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,903 ≥0,717 ≥0,478 ≥0,239 <0,239
Ichtiofauna EFI+ (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥ 0,911 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,939 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,917 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥ 0,755 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,655 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,562 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥ 0,503 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,437 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,375 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥ 0,252 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
≥ 0,218 ((dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥ 0,187 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
< 0,252 (dla rzek z dominacją ryb łososiowatych)
< 0,218 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
< 0,187 (dla rzek z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤ 22 ≤ 24 wartości granicznych nie ustala się.
zawiesina ogólna [mg/l] ≤ 13,4 ≤ 23,4 wartości granicznych nie ustala się.
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥ 7,1 ≥ 6,5 wartości granicznych nie ustala się.
BZT5 [mg O2/l] ≤ 2,4 ≤ 3,8 wartości granicznych nie ustala się.
ChZTMn [mg O2/l] ≤ 9,5 ≤ 12 wartości granicznych nie ustala się.
OWO [mg C/l] ≤ 10 ≤ 14,8 wartości granicznych nie ustala się.
ChZTCr [mg O2/l] ≤ 25 ≤ 30 wartości granicznych nie ustala się.
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤ 440 ≤ 2814 wartości granicznych nie ustala się.
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤ 315 ≤ 1717 wartości granicznych nie ustala się.
siarczany [mg/l] ≤ 45,9 ≤ 114,7 wartości granicznych nie ustala się.
chlorki [mg/l] ≤ 37 ≤ 499,0 wartości granicznych nie ustala się.
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 59,4 ≤ 64,2 wartości granicznych nie ustala się.
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤ 7,3 ≤ 40,4 wartości granicznych nie ustala się.
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤ 185 ≤ 452 wartości granicznych nie ustala się.
Zakwaszenie odczyn pH 7,4-8,2 7,2-8,4 wartości granicznych nie ustala się.
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤ 133 ≤ 148,1 wartości granicznych nie ustala się.
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤ 0,34 ≤ 1,0 wartości granicznych nie ustala się.
azot Kjeldahla [mg/l] ≤ 1,1 ≤ 1,6 wartości granicznych nie ustala się.
azot azotanowy [mg/l] ≤ 0,5 ≤ 0,9 wartości granicznych nie ustala się.
azot azotynowy [mg/l] ≤ 0,01 ≤ 0,024 wartości granicznych nie ustala się.
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤ 1,6 ≤ 2,7 wartości granicznych nie ustala się.
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤ 0,065 ≤ 0,101 wartości granicznych nie ustala się.
fosfor ogólny [mg/l] ≤ 0,17 ≤ 0,31 wartości granicznych nie ustala się.
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
arsen [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
bar [mg/l] ≤ 0,5 wartości granicznych nie ustala się.
bor [mg/l] ≤ 2 wartości granicznych nie ustala się.
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤ 0,02 wartości granicznych nie ustala się.
chrom ogólny [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
cynk [mg/l] ≤ 1 wartości granicznych nie ustala się.
miedź [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤ 0,01 wartości granicznych nie ustala się.
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤ 0,2 wartości granicznych nie ustala się.
glin [mg/l] ≤ 0,4 wartości granicznych nie ustala się.
cyjanki wolne [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
cyjanki związane [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
molibden [mg/l] ≤ 0,04 wartości granicznych nie ustala się.
selen [mg/l] ≤ 0,02 wartości granicznych nie ustala się.
srebro [mg/l] ≤ 0,005 wartości granicznych nie ustala się.
tal [mg/l] ≤ 0,002 wartości granicznych nie ustala się.
tytan [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
wanad [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
antymon [mg/l] ≤ 0,002 wartości granicznych nie ustala się.
fluorki [mg/l] ≤ 1,5 wartości granicznych nie ustala się.
beryl [mg/l] ≤ 0,0008 wartości granicznych nie ustala się.
kobalt [mg/l] ≤ 0,05 wartości granicznych nie ustala się.
cyna [mg/l] nieustalone wartości granicznych nie ustala się.
Typ 23 – Potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IO) >0,61 ≥0,44 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥44,5 ≥35,0 ≥25,4 ≥15,8 <15,8
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,893 ≥0,687 ≥0,458 ≥0,229 <0,229
Ichtiofauna IBI (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,883 ≥0,750 ≥0,600 ≥0,400 <0,400
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤ 22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤13,0 ≤19,3 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥7,3 ≥6,2 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤3,0 ≤4,1 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤11,4 ≤17,0 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤18,8 ≤21,4 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤68 ≤79 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤454 ≤576 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤312 ≤400 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤35,2 ≤64,8 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤10,8 ≤29,4 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤64,3 ≤71,7 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤5,8 ≤10,1 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤194 ≤250 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,2-8,3 7-8,3 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤172,8 ≤204,3 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,34 ≤0,68 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤1,3 ≤1,7 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤1,3 ≤2,5 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤0,01 ≤0,03 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,9 ≤4,5 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,065 ≤0,101 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,20 ≤0,40 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 24 – Mała lub średnia rzeka na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL ≥0,8 ≥0,6 ≥0,4 ≥0,2 <0,2
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IO) >0,54 ≥0,39 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥44,5 ≥35,0 ≥25,4 ≥15,8 <15,8
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,893 ≥0,687 ≥0,458 ≥0,229 <0,229
Ichtiofauna IBI (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,883 ≥0,750 ≥0,600 ≥0,400 <0,400
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤ 22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤10,0 ≤14,6 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥8,0 ≥7,2 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤2,4 ≤3,1 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤7,3 ≤11,4 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤8,8 ≤12,2 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤29 ≤44 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤365 ≤477 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤260 ≤328 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤31,0 ≤51,5 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤12,0 ≤29,4 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤70,0 ≤77,2 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤10,0 ≤12,4 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤230 ≤265 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,8-8,1 7,0-8,1 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤247,0 ≤295,0 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,08 ≤0,35 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤0,9 ≤1,2 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤0,8 ≤1,7 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤0,01 ≤0,03 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,7 ≤2,8 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,065 ≤0,101 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,11 ≤0,21 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 25 – Ciek łączący jeziora
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL ≥0,8 ≥0,6 ≥0,4 ≥0,2 <0,2
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IO) >0,54 ≥0,39 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥44,5 ≥35,0 ≥25,4 ≥15,8 <15,8
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,893 ≥0,687 ≥0,458 ≥0,229 <0,229
Ichtiofauna IBI (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,883 ≥0,750 ≥0,600 ≥0,400 <0,400
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤ 22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤4,5 ≤8,8 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥8,2 ≥7,1 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤3,0 ≤4,2 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤9,2 ≤10,2 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤9,8 ≤12,1 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤25 ≤30 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤364 ≤519 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤239 ≤363 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤20,1 ≤53,8 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤7,5 ≤23,4 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤62,2 ≤68,0 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤9,8 ≤12,9 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤195 ≤270 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,6-8,0 7,4-8,1 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤165,0 ≤207,0 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,20 ≤0,65 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤1,0 ≤1,5 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤0,23 ≤1,3 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤0,0006 ≤0,028 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,3 ≤2,7 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,023 ≤0,101 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,07 ≤0,26 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 26 – Ciek w dolinie wielkiej rzeki nizinnej
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IO) >0,61 ≥0,44 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥44,5 ≥35,0 ≥25,4 ≥15,8 <15,8
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,903 ≥0,717 ≥0,478 ≥0,239 <0,239
Ichtiofauna IBI (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤ 22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤4,1 ≤22,8 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥7,0 ≥5,1 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤1,4 ≤3,2 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤10,0 ≤12,5 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤10,0 ≤14,9 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤25 ≤30 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤490 ≤795 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤341 ≤535 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤108,0 ≤138,5 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤29,4 ≤176,0 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤64,9 ≤81,7 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤9,8 ≤11,3 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤205 ≤236 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,3-7,9 7,0-7,9 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤120,5 ≤132,6 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,20 ≤1,17 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤1,0 ≤2,0 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤1,1 ≤2,8 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] ≤0,01 ≤0,03 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,0 ≤4,6 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,026 ≤0,101 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,11 ≤0,40 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 0 – typ nieokreślony, wyłącznie zbiorniki zaporowe
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL ≥0,8 ≥0,6 ≥0,4 ≥0,2 <0,2
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IO) >0,75 ≥0,65 ≥0,45 ≥0,20 <0,20
Makrofity nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Makrobezkręgowce bentosowe MZB (pochodna wskaźnika BMWP-PL) ≥0,6 ≥0,5 ≥0,4 ≥0,2 <0,2
Ichtiofauna nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Elementy hydromorfologiczne
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ma możliwości migracji
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤ 22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] nie dotyczy
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥7,0 ≥5,0 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤3,0 ≤6,0 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] nie dotyczy
OWO [mg C/l] ≤10,0 ≤15,0 nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤25 ≤30 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤1000 ≤1500 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] nie dotyczy
siarczany [mg/l] nie dotyczy
chlorki [mg/l] nie dotyczy
wapń (rozpuszczony) [mg/l] nie dotyczy
magnez (rozpuszczony) [mg/l] nie dotyczy
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] nie dotyczy
Zakwaszenie odczyn 6,0-8,5 6,0-9,0 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] nie dotyczy'
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] nie dotyczy
azot Kjeldahla [mg/l] nie dotyczy
azot azotanowy [mg/l] ≤2,2 ≤5,0 nie ustala się
azot azotynowy [mg/l] nie dotyczy
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤5,0 ≤10,0 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,065 ≤0,130 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,20 ≤0,40 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się

Jeziora[edytuj | edytuj kod]

Typ 1a – jezioro o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane, na Niżu Środkowopolskim
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070
Makrobezkręgowce bentosowe w trakcie ustalania w roku 2016 jeszcze nieokreślone
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL lub LFI-CEN ≥0,71 ≥0,46 ≥0,26 ≥0,11 <0,11
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego [m] ≥3,0 ≥2,5 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem [mg/l] nie dotyczy
średnie nasycenie hipolimnionu tlenem [%] nie ustala się ≥10,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤800 nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,030 ≤0,045 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 1b – jezioro o niskiej zawartości wapnia, niestratyfikowane, na Niżu Środkowopolskim
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070
Makrobezkręgowce bentosowe w trakcie ustalania w roku 2016 jeszcze nieokreślone
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL lub LFI-CEN ≥0,71 ≥0,46 ≥0,26 ≥0,11 <0,11
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego [m] ≥3,0 ≥2,5 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem [mg/l] nie ustala się ≥4,0 nie ustala się
średnie nasycenie hipolimnionu tlenem [%] nie dotyczy
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤800 nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,0 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,030 ≤0,045 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 2a – jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane, na Niżu Środkowopolskim
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070
Makrobezkręgowce bentosowe w trakcie ustalania w roku 2016 jeszcze nieokreślone
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL lub LFI-CEN ≥0,71 ≥0,46 ≥0,26 ≥0,11 <0,11
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego [m] ≥3,0 ≥2,5 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem [mg/l] nie dotyczy
średnie nasycenie hipolimnionu tlenem [%] nie ustala się ≥10,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤800 nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,045 ≤0,080 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 2b – jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, niestratyfikowane, na Niżu Środkowopolskim
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070
Makrobezkręgowce bentosowe w trakcie ustalania w roku 2016 jeszcze nieokreślone
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL lub LFI-CEN ≥0,71 ≥0,46 ≥0,26 ≥0,11 <0,11
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego [m] ≥2,5 ≥1,2 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem [mg/l] nie ustala się ≥4,0 nie ustala się
średnie nasycenie hipolimnionu tlenem [%] nie dotyczy
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤800 nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,0 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,065 ≤0,120 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 3a – jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane, na Niżu Środkowopolskim
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070
Makrobezkręgowce bentosowe w trakcie ustalania w roku 2016 jeszcze nieokreślone
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL lub LFI-CEN ≥0,71 ≥0,46 ≥0,26 ≥0,11 <0,11
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego [m] ≥2,5 ≥1,8 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem [mg/l] nie dotyczy
średnie nasycenie hipolimnionu tlenem [%] nie ustala się ≥10,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤800 nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,045 ≤0,080 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 3b – jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane, na Niżu Środkowopolskim
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070
Makrobezkręgowce bentosowe w trakcie ustalania w roku 2016 jeszcze nieokreślone
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL lub LFI-CEN ≥0,71 ≥0,46 ≥0,26 ≥0,11 <0,11
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego [m] ≥1,5 ≥1,0 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem [mg/l] nie ustala się ≥4,0 nie ustala się
średnie nasycenie hipolimnionu tlenem [%] nie dotyczy
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤800 nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,0 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,065 ≤0,120 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 4 – jezioro przymorskie, pod wpływem wód morskich
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070
Makrobezkręgowce bentosowe w trakcie ustalania w roku 2016 jeszcze nieokreślone
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL lub LFI-CEN ≥0,71 ≥0,46 ≥0,26 ≥0,11 <0,11
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego [m] ≥1,5 ≥1,0 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem [mg/l] nie ustala się ≥4,0 nie ustala się
średnie nasycenie hipolimnionu tlenem [%] nie dotyczy
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] nie dotyczy
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,0 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,065 ≤0,120 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 5a – jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane, na Niżu Wschodniobałtycko-Białoruskim
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070
Makrobezkręgowce bentosowe w trakcie ustalania w roku 2016 jeszcze nieokreślone
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL lub LFI-CEN ≥0,71 ≥0,46 ≥0,26 ≥0,11 <0,11
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego [m] ≥3,0 ≥2,5 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem [mg/l] nie dotyczy
średnie nasycenie hipolimnionu tlenem [%] nie ustala się ≥10,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤800 nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,030 ≤0,045 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 5b – jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, niestratyfikowane, na Niżu Wschodniobałtycko-Białoruskim
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070
Makrobezkręgowce bentosowe w trakcie ustalania w roku 2016 jeszcze nieokreślone
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL lub LFI-CEN ≥0,71 ≥0,46 ≥0,26 ≥0,11 <0,11
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego [m] ≥2,5 ≥1,2 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem [mg/l] nie ustala się ≥4,0 nie ustala się
średnie nasycenie hipolimnionu tlenem [%] nie dotyczy
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤800 nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,0 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,045 ≤0,060 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 6a – jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane, na Niżu Wschodniobałtycko-Białoruskim
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070
Makrobezkręgowce bentosowe w trakcie ustalania w roku 2016 jeszcze nieokreślone
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL lub LFI-CEN ≥0,71 ≥0,46 ≥0,26 ≥0,11 <0,11
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego [m] ≥2,5 ≥1,8 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem [mg/l] nie dotyczy
średnie nasycenie hipolimnionu tlenem [%] nie ustala się ≥10,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤800 nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,030 ≤0,045 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 6b – jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane, na Niżu Wschodniobałtycko-Białoruskim
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070
Makrobezkręgowce bentosowe w trakcie ustalania w roku 2016 jeszcze nieokreślone
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL lub LFI-CEN ≥0,71 ≥0,46 ≥0,26 ≥0,11 <0,11
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego [m] ≥1,5 ≥1,0 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem [mg/l] nie ustala się ≥4,0 nie ustala się
średnie nasycenie hipolimnionu tlenem [%] nie dotyczy
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤800 nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,0 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,045 ≤0,060 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 7a – jezioro o wysokiej zawartości wapnia, stratyfikowane, na Równinach Poleskich
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070
Makrobezkręgowce bentosowe w trakcie ustalania w roku 2016 jeszcze nieokreślone
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL lub LFI-CEN ≥0,71 ≥0,46 ≥0,26 ≥0,11 <0,11
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego [m] ≥3,0 ≥2,5 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem [mg/l] nie dotyczy
średnie nasycenie hipolimnionu tlenem [%] nie ustala się ≥10,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤800 nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,030 ≤0,045 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Typ 7b – jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane, na Równinach Poleskich
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070
Makrobezkręgowce bentosowe w trakcie ustalania w roku 2016 jeszcze nieokreślone
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL lub LFI-CEN ≥0,71 ≥0,46 ≥0,26 ≥0,11 <0,11
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego [m] ≥1,5 ≥1,0 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem [mg/l] nie ustala się ≥4,0 nie ustala się
średnie nasycenie hipolimnionu tlenem [%] nie dotyczy
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤800 nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,0 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,045 ≤0,060 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się

Wody przejściowe[edytuj | edytuj kod]

Wewnętrzna Zatoka Gdańska i zewnętrzna Zatoka Pucka
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton chlorofil a latem [μg/l] <1,94 ≤3,76 ≤5,58 ≤7,40 >7,40
Makroglony i okrytozalążkowe Wskaźnik SM1 ≥0,95 ≥0,80 ≥0,57 ≥0,20 <0,20
Makrobezkręgowce bentosowe Multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,70 ≥1,91 <1,91
Ichtiofauna Wskaźnik SI ≥4,4 ≥3,4 ≥2,4 ≥1,4 <1,4
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny przepływ wody słodkiej Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Warunki morfologiczne zmienność głębokości (kształt basenu) Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
struktura ilościowa i podłoże dna Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego latem [m] >6,00 >4,50 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem latem [mg/l] ≥6,0 ≥4,2 nie ustala się
OWO latem [mg C/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) [%] 90-110 80-120 nie ustala się
Zasolenie nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,0-8,0 7,0-8,8 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] nie dotyczy
azot azotanowy zimą [mg/l] <0,08 <0,12 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) latem [mg/l] <0,25 <0,40 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] <0,012 <0,018 nie ustala się
fosfor ogólny latem [mg/l] <0,022 <0,035 nie ustala się
azot mineralny (azotanowy, azotynowy i amonowy) zimą [mg/l] <0,091 <0,150 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Ujście Wisły w Zatoce Gdańskiej
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton chlorofil a latem [μg/l] <2,50 ≤5,50 ≤8,75 ≤15,25 >15,25
Makroglony i okrytozalążkowe Wskaźnik SM1 ≥0,95 ≥0,80 ≥0,57 ≥0,20 <0,20
Makrobezkręgowce bentosowe Multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,70 ≥1,91 <1,91
Ichtiofauna Wskaźnik SI ≥4,4 ≥3,4 ≥2,4 ≥1,4 <1,4
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny przepływ wody słodkiej Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Warunki morfologiczne zmienność głębokości (kształt basenu) Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
struktura ilościowa i podłoże dna Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego latem [m] >4,00 >3,00 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem latem [mg/l] ≥6,0 ≥4,2 nie ustala się
OWO latem [mg C/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) [%] 90-110 80-120 nie ustala się
Zasolenie nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,0-8,0 7,0-8,8 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] nie dotyczy
azot azotanowy zimą [mg/l] <0,11 <0,17 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) latem [mg/l] <0,25 <0,40 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] nie ustala się
fosfor ogólny latem [mg/l] <0,030 <0,045 nie ustala się
azot mineralny (azotanowy, azotynowy i amonowy) zimą [mg/l] <0,150 <0,225 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Ujście Świny w Zatoce Pomorskiej
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton chlorofil a latem [μg/l] <5,00 ≤7,50 ≤15,00 ≤25,00 >25,00
Makroglony i okrytozalążkowe Wskaźnik SM1 ≥0,95 ≥0,80 ≥0,57 ≥0,20 <0,20
Makrobezkręgowce bentosowe Multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,70 ≥1,91 <1,91
Ichtiofauna Wskaźnik SI ≥4,4 ≥3,4 ≥2,4 ≥1,4 <1,4
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny przepływ wody słodkiej Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Warunki morfologiczne zmienność głębokości (kształt basenu) Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
struktura ilościowa i podłoże dna Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego latem [m] >5,00 >3,75 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem latem [mg/l] ≥6,0 ≥4,2 nie ustala się
OWO latem [mg C/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) [%] 90-110 80-120 nie ustala się
Zasolenie nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,0-8,0 7,0-8,8 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] nie dotyczy
azot azotanowy zimą [mg/l] <0,18 <0,27 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) latem [mg/l] <0,35 <0,53 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] <0,022 <0,035 nie ustala się
fosfor ogólny latem [mg/l] <0,031 <0,045 nie ustala się
azot mineralny (azotanowy, azotynowy i amonowy) zimą [mg/l] <0,210 <0,320 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Ujście Dziwny w Zatoce Pomorskiej
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton chlorofil a latem [μg/l] <2,50 ≤3,80 ≤5,10 ≤7,70 >7,70
Makroglony i okrytozalążkowe Wskaźnik SM1 ≥0,95 ≥0,80 ≥0,57 ≥0,20 <0,20
Makrobezkręgowce bentosowe Multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,70 ≥1,91 <1,91
Ichtiofauna Wskaźnik SI ≥4,4 ≥3,4 ≥2,4 ≥1,4 <1,4
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny przepływ wody słodkiej Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Warunki morfologiczne zmienność głębokości (kształt basenu) Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
struktura ilościowa i podłoże dna Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego latem [m] >6,00 >4,50 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem latem [mg/l] ≥6,0 ≥4,2 nie ustala się
OWO latem [mg C/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) [%] 90-110 80-120 nie ustala się
Zasolenie nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,0-8,0 7,0-8,8 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] nie dotyczy
azot azotanowy zimą [mg/l] <0,10 <0,15 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) latem [mg/l] <0,18 <0,27 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] <0,022 <0,035 nie ustala się
fosfor ogólny latem [mg/l] <0,028 <0,042 nie ustala się
azot mineralny (azotanowy, azotynowy i amonowy) zimą [mg/l] <0,120 <0,180 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Zalew Wiślany
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton chlorofil a [μg/l] <15,00 ≤23,20 ≤31,30 ≤50,00 >50,00
Makroglony i okrytozalążkowe Wskaźnik SM1 ≥0,95 ≥0,80 ≥0,57 ≥0,20 <0,20
Makrobezkręgowce bentosowe Multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,70 ≥1,91 <1,91
Ichtiofauna Wskaźnik SI ≥4,4 ≥3,4 ≥2,4 ≥1,4 <1,4
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny przepływ wody słodkiej Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Warunki morfologiczne zmienność głębokości (kształt basenu) Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
struktura ilościowa i podłoże dna Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego [m] >1,00 >0,75 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem latem [mg/l] ≥6,0 ≥4,2 nie ustala się
OWO latem [mg C/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) [%] 90-110 80-120 nie ustala się
Zasolenie nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,0-8,0 7,0-8,8 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] <0,10 <0,15 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] <0,20 <0,30 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] <0,65 <0,98 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] <0,022 <0,035 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] <0,080 <0,120 nie ustala się
azot mineralny (azotanowy, azotynowy i amonowy) [mg/l] <0,250 <0,380 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Zalew Szczeciński
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton chlorofil a [μg/l] <10,00 ≤20,00 ≤30,00 ≤40,00 >40,00
Makroglony i okrytozalążkowe Wskaźnik SM1 ≥0,95 ≥0,80 ≥0,57 ≥0,20 <0,20
Makrobezkręgowce bentosowe Multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,70 ≥1,91 <1,91
Ichtiofauna Wskaźnik SI ≥4,4 ≥3,4 ≥2,4 ≥1,4 <1,4
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny przepływ wody słodkiej Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Warunki morfologiczne zmienność głębokości (kształt basenu) Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
struktura ilościowa i podłoże dna Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego [m] >2,50 >1,90 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem latem [mg/l] ≥6,0 ≥4,2 nie ustala się
OWO latem [mg C/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) [%] 90-110 80-120 nie ustala się
Zasolenie nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,0-8,0 7,0-8,8 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] <0,04 <0,06 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] <0,60 <0,90 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] <1,25 <1,90 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] <0,030 <0,045 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] <0,100 <0,150 nie ustala się
azot mineralny (azotanowy, azotynowy i amonowy) [mg/l] <0,700 <1,050 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] <0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Zalew Pucki
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton chlorofil a [μg/l] <1,20 ≤2,00 ≤2,80 ≤4,30 >4,30
Makroglony i okrytozalążkowe Wskaźnik SM1 ≥0,95 ≥0,80 ≥0,57 ≥0,20 <0,20
Makrobezkręgowce bentosowe Multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,70 ≥1,91 <1,91
Ichtiofauna Wskaźnik SI ≥4,4 ≥3,4 ≥2,4 ≥1,4 <1,4
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny przepływ wody słodkiej Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Warunki morfologiczne zmienność głębokości (kształt basenu) Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
struktura ilościowa i podłoże dna Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego latem [m] >4,50 >3,40 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem latem [mg/l] ≥6,0 ≥4,2 nie ustala się
OWO latem [mg C/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) [%] 90-110 80-120 nie ustala się
Zasolenie nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,0-8,0 7,0-8,8 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] nie dotyczy
azot azotanowy [mg/l] <0,007 <0,011 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] <0,20 <0,30 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] <0,060 <0,090 nie ustala się
fosfor ogólny latem [mg/l] <0,020 <0,030 nie ustala się
azot mineralny (azotanowy, azotynowy i amonowy) zimą [mg/l] <0,017 <0,026 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się

Wody przybrzeżne[edytuj | edytuj kod]

Wody przybrzeżne środkowego wybrzeża
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton chlorofil a latem [μg/l] <1,50 ≤2,00 ≤2,80 ≤4,30 >4,30
Makroglony i okrytozalążkowe Wskaźnik SM1 ≥0,95 ≥0,80 ≥0,57 ≥0,20 <0,20
Makrobezkręgowce bentosowe Multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,70 ≥1,91 <1,91
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny przepływ wody słodkiej Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
kierunek dominujących prądów Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
ekspozycja na fale Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Warunki morfologiczne zmienność głębokości (topografia) Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
struktura ilościowa i podłoże dna Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego latem [m] >7,5 >5,6 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem latem [mg/l] ≥6,0 ≥4,2 nie ustala się
OWO latem [mg C/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) [%] 90-110 80-120 nie ustala się
Zasolenie nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,0-8,0 7,0-8,8 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] nie dotyczy
azot azotanowy zimą [mg/l] <0,05 <0,08 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) zimą [mg/l] <0,20 <0,30 nie ustala się
fosfor fosforanowy zimą [mg/l] <0,010 <0,015 nie ustala się
fosfor ogólny zimą [mg/l] <0,020 <0,030 nie ustala się
azot mineralny (azotanowy, azotynowy i amonowy) zimą [mg/l] <0,06 <0,10 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Wody przybrzeżne Zatoki Gdańskiej przyległe do Mierzei Wiślanej
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton chlorofil a latem [μg/l] <2,10 ≤3,15 ≤4,20 ≤6,25 >6,25
Makroglony i okrytozalążkowe Wskaźnik SM1 ≥0,95 ≥0,80 ≥0,57 ≥0,20 <0,20
Makrobezkręgowce bentosowe Multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,70 ≥1,91 <1,91
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny przepływ wody słodkiej Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
kierunek dominujących prądów Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
ekspozycja na fale Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Warunki morfologiczne zmienność głębokości (topografia) Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
struktura ilościowa i podłoże dna Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego latem [m] >4,7 >3,5 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem latem [mg/l] ≥6,0 ≥4,2 nie ustala się
OWO latem [mg C/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) [%] 90-110 80-120 nie ustala się
Zasolenie nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,0-8,0 7,0-8,8 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] nie dotyczy
azot azotanowy zimą [mg/l] <0,08 <0,12 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) zimą [mg/l] <0,25 <0,40 nie ustala się
fosfor fosforanowy zimą [mg/l] <0,016 <0,024 nie ustala się
fosfor ogólny zimą [mg/l] <0,022 <0,033 nie ustala się
azot mineralny (azotanowy, azotynowy i amonowy) zimą [mg/l] <0,10 <0,15 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się
Wody przybrzeżne Zatoki Pomorskiej
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton chlorofil a latem [μg/l] <2,10 ≤3,15 ≤4,20 ≤6,25 >6,25
Makroglony i okrytozalążkowe Wskaźnik SM1 ≥0,95 ≥0,80 ≥0,57 ≥0,20 <0,20
Makrobezkręgowce bentosowe Multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,70 ≥1,91 <1,91
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny przepływ wody słodkiej Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
kierunek dominujących prądów Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
ekspozycja na fale Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Warunki morfologiczne zmienność głębokości (topografia) Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
struktura ilościowa i podłoże dna Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego latem [m] >5,0 >3,8 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem latem [mg/l] ≥6,0 ≥4,2 nie ustala się
OWO latem [mg C/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) [%] 90-110 80-120 nie ustala się
Zasolenie nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,0-8,0 7,0-8,8 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] nie dotyczy
azot azotanowy zimą [mg/l] <0,10 <0,15 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) zimą [mg/l] <0,25 <0,40 nie ustala się
fosfor fosforanowy zimą [mg/l] <0,016 <0,024 nie ustala się
fosfor ogólny zimą [mg/l] <0,025 <0,038 nie ustala się
azot mineralny (azotanowy, azotynowy i amonowy) zimą [mg/l] <0,15 <0,23 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego aldehyd mrówkowy [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
bar [mg/l] ≤0,5 nie ustala się
bor [mg/l] ≤2 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
chrom ogólny [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
fenole lotne – indeks fenolowy [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
glin [mg/l] ≤0,4 nie ustala się
cyjanki wolne [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyjanki związane [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
molibden [mg/l] ≤0,04 nie ustala się
selen [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
srebro [mg/l] ≤0,005 nie ustala się
tal [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
tytan [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
wanad [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
antymon [mg/l] ≤0,002 nie ustala się
fluorki [mg/l] ≤1,5 nie ustala się
beryl [mg/l] ≤0,0008 nie ustala się
kobalt [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
cyna [mg/l] nieustalone nie ustala się

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Piotr Panek. Wskaźniki biotyczne stosowane w monitoringu wód od czasu implementacji w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej. „Przegląd Przyrodniczy”. XXII (3), s. 111-123, 2011 (pol.). 
 2. Rafalina A. Korol. O potrzebie nowelizacji przepisów Prawa wodnego. „Ochrona Środowiska”. 3-4, s. 5-13, 1983. 
 3. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (pol.). [dostęp 2010-02-26].
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych: Dz.U. z 2016 r. poz. 1187
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych: Dz.U. z 2019 r. poz. 2149