Pedagog

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pedagog (łac. paedagogus) – profesjonalista wykonujący zawód po ukończeniu wyższych studiów pedagogicznych lub po dodatkowym kursie specjalizacyjnym; również pracownik naukowy zajmujący się badaniami w dziedzinie wychowania i oświaty lub dydaktyk akademicki[1]. Pedagog kurator oświaty do spraw kształcenia i wychowania społecznego (edukacji) dba o prawidłowy holistyczny rozwój człowieka jako istoty społecznej[2] w oparciu o Powszechną deklarację praw człowieka, normy społeczne i kulturowe oraz prawo powszechne.

Ogólna rola pedagoga w społeczeństwie[edytuj | edytuj kod]

Rola pedagoga (kuratora oświaty) w społeczeństwie jest określona powołaniem do sprawowania opieki i wychowania oraz kształcenia społeczeństwa poprzez państwo, instytucje rządowe (Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w drodze ustaw i rozporządzeń, a także na podstawie przepisów odrębnych w instytucjach państwowych, tj.: sądy powszechne (kurator sądowy) lub (opiekun prawny) stosujący kuratelę, kuratorium oświaty (kurator oświaty), kuratorium kultury i sztuki (kurator sztuki), pedagog, psychopedagog, pedagog szkolny, pedagog medialny, pedagog animacji kulturowej i inni pedagodzy. Pedagog bada i opisuje zjawiska wychowawcze w kontekście i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej i policji, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych. Pedagog prowadząc praktykę zawodową przyczynia się do udzielania porad pedagogicznych w środowiskach społecznych, polegających w szczególności na: diagnozie pedagogicznej, opiniowaniu i orzekaniu oraz na udzielaniu pomocy lub terapii pedagogicznej oraz tworzeniu i prowadzeniu ośrodków edukacji niezbędnej w danym miejscu i czasie współpracując jako mentor z nauczycielami, instruktorami czy animatorami kultury.

Pochodzenie słowa[edytuj | edytuj kod]

W starożytnej Grecji mianem pedagoga nazywano początkowo niewolników nadzorujących chłopców, także w domach niezamożnych[3]

Leonidas uchodził za człowieka bardzo surowego. I nie obrażał się wcale, kiedy dawano mu miano pedagoga, choć zazwyczaj nazywano tak niewolników nadzorujących chłopców nawet w domach niezamożnych.

Co prawda już stosunkowo rychło, bo w ciągu następnych lat kilkudziesięciu, miała się dokonać istotna zmiana znaczenia tego wyrazu: „Nazwa pedagog poczęła oznaczać wychowawcę, tak jak oznacza i obecnie. Wzięło się to stąd, że skromny niewolnik odgrywał w kształtowaniu duszy dziecka rolę w istocie donioślejszą niż nauczyciel w szkole.

Aleksander Krawczuk „Ród Argeadów”

Zadania zawodowe[edytuj | edytuj kod]

 • badanie i gromadzenie oraz przetwarzanie wiedzy o rzeczywistości wychowawczej, instytucjach edukacyjnych; problemach wychowawczych i zjawiskach społecznych, które mają wpływ na procesy wychowania;
 • prowadzenie badań empirycznych nad zjawiskami wychowawczymi, wykrywanie związków i zależności między zjawiskami wychowawczymi i formułowanie wniosków przedstawiających prawidłowości przebiegu procesów wychowawczych;
 • ustalanie ideałów, celów i zasad wychowania w funkcjonalnym związku z rozwojem społeczno-ekonomicznym;
 • wytyczanie metod realizacji celów wychowania, sprawdzanie ich skuteczności w praktyce wychowawczej
 • formułowanie wzoru osobowości nauczyciela – wychowawcy na podstawie analizy celów wychowawczych i wiedzy empirycznej o jego roli i działaniu w procesie wychowania;
 • wskazywanie możliwości i sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych w konkretnych środowiskach wychowawczych i w odniesieniu do konkretnej sytuacji życiowej człowieka;
 • opracowywanie głównych założeń organizacji pracy wychowawczej i dydaktycznej, które zapewniałyby optymalną efektywność wysiłków, zmierzających do osiągnięcia określonych zmian w osobowości człowieka;
 • opracowywanie ekspertyz pedagogicznych na potrzeby różnych instytucji i organizacji, ze wskazaniem optymalnych rozwiązań praktycznych;
 • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami innych nauk humanistycznych i społecznych, np.: socjologami, psychologami, politologami oświatowymi i społecznymi;
 • publikowanie wyników badań, uczestniczenie w seminariach i konferencjach naukowych;
 • zrzeszanie się w kołach, stowarzyszeniach lub innych o charakterze naukowym;
 • planowanie tematyki godzin wychowawczych
 • stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jago rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.

Pedagog wykonuje zawód samodzielnie lub w zespole kierująco-orzekającym (pedagog zdrowia, psycholog kliniczny, lekarz medycyny) do podjęcia nauki lub zawodu czy specjalistycznej działalności gospodarczej.

Zadania i rola pedagoga w zakresie edukacji[edytuj | edytuj kod]

Pedagog:

 • układa programy kształcenia i nauczania;
 • przeprowadza okresową ewaluację jakości nauczania;
 • przeprowadza analizę statystyczną jakości wykształcenia absolwentów;
 • diagnozuje i orzeka o dojrzałości przedszkolnej, szkolnej, akademickiej;
 • organizuje koła naukowe i olimpiady wychowawcze;
 • kieruje do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dodatkowe zadania zawodowe[edytuj | edytuj kod]

 • prowadzenie działalności dydaktycznej;
 • prowadzenie działalności terapeutycznej;
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej i szkoleniowej dla nauczyciel i pedagogów szkolnych i innych odbiorców zainteresowanych wdrażaniem wiedzy o zjawiskach wychowawczych do praktyki;
 • prowadzenie indywidualnej praktyki pedagogicznej;
 • prowadzenie nadzoru pedagogicznego w charakterze kuratora oświaty;
 • wykonywanie ekspertyz pedagogicznych;
 • popularyzowanie nowych metod wychowania;
 • wydawanie publikacji pedagogicznych;
 • opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia

Pedagog pełni rolę:

 • kompetentnego konsultanta metodycznego pomaga nauczycielowi w radzeniu sobie z problemami dziecka;
 • wsparcia emocjonalnego dla nauczyciela;
 • udzielającego informacji pedagogicznych zainteresowanym;
 • pośredniczącą w relacji: pedagog – rodzice – nauczyciele – dyrekcja – uczniowie;
 • przewodniczącego rady pedagogicznej lub jako ekspert dyrektora placówki jest jego konsultantem ds. pedagogicznych;
 • organizatora praktyk pedagogicznych (nauczyciele, studenci, kursanci).

Kształcenie w zakresie pedagogiki w Polsce[edytuj | edytuj kod]

 • Zgodnie z polskim prawem pedagogiem może być tylko osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie (wyjątek od Deklaracji Bolońskiej) na kierunku pedagogika i odbyła praktykę pedagogiczną w wymiarze co najmniej 150 godzin. Prawo wykonywania zawodu pedagoga, uzyskuje się po ukończeniu podyplomowego studium z kierunkowego zakresu i odbyciu stażu zawodowego potwierdzonego dokumentem. Ponadto pedagog winien przynależeć i potwierdzać swoje kompetencje poprzez oddział środowiska pedagogów w centralnym rejestrze Polskim Towarzystwie Pedagogicznym (PTP).

Specjalności pedagogiczne[edytuj | edytuj kod]

Na potrzeby rozwoju społecznego człowieka i rynku edukacyjnego oraz cywilizacji, powołano pedagogiczne specjalności i nadano im kierunek i obszar operacyjny, np:

i wiele innych wraz ze specjalizacjami;

Prawo wykonywania zawodu pedagoga[edytuj | edytuj kod]

Ustawa (Dz.U.144, poz.1401) nakłada standardy nauczania dla kierunku studiów – pedagogika.
Zasady wykonywania zawodu pedagoga, ustawa nie reguluje. Obowiązująca Karta Nauczyciela dotyczy pracowników oświaty – nauczycieli nad którymi sprawuje nadzór właściwy miejscowo Kurator Oświaty.

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (PTP)[edytuj | edytuj kod]

Polscy pedagodzy zrzeszają się w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (KZiS)[4][edytuj | edytuj kod]

Drzewko klasyfikacji Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

 • 2 – Specjaliści
 • 23 – Specjaliści nauczania i wychowania
 • 235 – Inni specjaliści nauczania i wychowania
 • 2351 - Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
 • 235101 – Andragog
 • 235102 – Ewaluator programów edukacji
 • 235103 – Metodyk edukacji na odległość
 • 235104 – Metodyk multimedialny
 • 235105 – Nauczyciel doradca metodyczny
 • 235106 – Nauczyciel instruktor
 • 235107 – Pedagog
 • 235108 – Pedagog medialny
 • 235109 – Wizytator
 • 235190 – Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczania

Uczelnie prowadzące studia pedagogiczne[edytuj | edytuj kod]

Naukowcy uznawani w pedagogice[edytuj | edytuj kod]

Ludzie, którzy zajmowali się formułowaniem teorii pedagogicznych i praktycznym zastosowaniem tych teorii w praktyce pedagogicznej, to m.in.:

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Okoń W., (2004), Nowy Słownik Pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, str. 285
 2. Aronson E., (1997), Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 19
 3. Aleksander Krawczuk - „Ród Argeadów”,
 4. Domena twi.pl jest utrzymywana na serwerach nazwa.pl, www.twi.pl [dostęp 2017-11-25].
 5. Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, www.ka.edu.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Okoń Wincenty (2004), Nowy Słownik Pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, ​ISBN 83-89501-19-8​.
 • Śliwerski Bogusław (2010), Myśleć jak pedagog, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, ​ISBN 978-83-7489-295-7​.
 • Elliot Aronson, Joshua Aronson, Człowiek istota społeczna, Józef Radzicki (tłum.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, ISBN 978-83-01-15786-9, OCLC 751167179.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]